Share to be shared!

Đáp án pháp luật đại cương - ĐH Công nghiệp Hà Nội

[embed]http://www.slideshare.net/huynhICT/p-n-php-lut-i-cng-i-hc-cng-nghip-hn[/embed]

Và đây là đề cương bản đẹp:

[embed]http://www.slideshare.net/huynhICT/cng-n-tp-mn-php-lut-i-cng-haui[/embed]

Cách tải: nhấn vào link rồi chọn download nhé!


Câu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật. (lấy ví dụ minh họa)


Câu 2: Phân tích nguồn gốc, bản chất, vai trò của pháp luật.

Câu 3: Quan hệ pháp luật là gì? Phân tích thành phần của quan hệ pháp luật (Lấy ví dụ minh họa).

Câu 4: Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước.

Câu 5: Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Trình bày hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay.

Câu 7: Trình bày khái niệm, đặc điểm và các loại trách nhiệm pháp lý.

Câu 8: Pháp chế xã hội chủ nghĩa là gì? Trình bày những yêu cầu cơ bản và vấn đề tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Câu 9: Tội phạm là gì? Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm (Lấy ví dụ minh họa).

…………….

Câu 20: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật hôn nhân và gia đình. Phân tích những điều kiện kết hôn được quy định

Bình Luận

Back To Top