Share to be shared!

Bảy điều kì diệu của cuộc sống - Seven wonders of life

1. Your mother - who is the first person to welcome you in this world.

Mẹ bạn - người đầu tiên chào đón bạn ở thế giới này.

2. Your Father – who is the first person to go through all the hardships just to see you smile!

Bố bạn - người đầu tiên vượt qua mọi khó khăn chỉ muốn được nhìn bạn cười

3. Your sibling – the first person to teach you the art of ‘sharing and caring’.

Chị ruột bạn - người đầu tiên dạy bạn sự chia sẻ và chăm sóc

4. Your friend - the first person to teach you how to respect people with different opinions and viewpoints!

Bạn của bạn - người đầu tiên dạy bạn tôn trọng mọi người với những ý kiến và quan điểm khác nhau

5. Your love - the first person to make you realize the value of sacrifice and compromise and the first one for whom you’ve to fight the world to be together

Người yêu bạn - người đầu tiên khiến bạn nhận ra giá trị sự hi sinh và sự tổn thương cũng là người đầu tiên cùng bạn đi suốt cả đời.

6. Your children – the first little person to teach you how to be selfless and think about others before yourself

Con bạn - Một người bé nhỏ dạy bạn làm thế nào để có lòng vị tha và nghĩ cho người khác hơn nghĩ cho bản thân

7. Your grandchildren – the only creatures who make you want to live the life, all over again…

Cháu bạn - người duy nhất khiến bạn muốn sống một cuộc sống... lại từ đầu.source: http://rishikajain.com/
Tag : Stories

Bình Luận

Back To Top