Funny Bilingual English-Vietnamese jokes 2– Truyện cười song ngữ P2

  10. HOW TO BUY A PRESENT? A man walked into a department store and told an assistant he d like to buy a present for his wife. "Certai...

 

10. HOW TO BUY A PRESENT?
A man walked into a department store and told an assistant he d like to buy a present for his wife.
"Certainly, sir," replied the assistant. "Perhaps a dress or a blouse?"
"Anything," said the man. "And in what colour?" "It doesn t matter." "Size?"
"Immaterial."
Seeing the assistant s confusion, the man explained that whenever he bought his wife something she
would always take it back to the shop and exchange it.
"Why don t you get a gift voucher instead?" the assistant asked him. "Oh no," said the man. "That would
be too impersonal."

[embed]http://i.imgur.com/1q6bRx8.jpg[/embed]

10. LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?
Một người đ àn ông đi vào một gian cửa hàng và nói vớ i người bán hàng ông ta muốn mua một món quà
cho vợ. “Được, thưa ông,” người bán hàng đáp. “Có lẽ một cái áo đầm hay một cái áo cánh được chăng?”
“Gì cũng được,” người đàn ông nói. “Còn màu?”
“Không quan trọng.” “Cỡ?”
“Chuyện nhỏ.”
Thấy sự lúng túng của người bán hàng, người đàn ông giải thích rằng mỗi khi ông ta mua cho vợ cái gì đó
thì bà ta luôn đem nó trở lại shop và đổi.
“Tại sao ông không mua một phiếu đã trả tiền thay vào đó?” người bán hàng hỏi. “Ồ không,” người đàn
ông nói. “Như thế thì quá vô tình.”

11. RELATIVES ?
A couple drove several miles down a country road, not saying a word.
An earlier discussion had led to an argument, and neither wanted to concede their position. As they
passed a barnyard of mules and pigs, the wife sarcastically asked, "Relatives of yours?"
"Yep," the husband replied, "In-laws."

11. BÀ CON ?
Một cặp vợ chồng lái xe đi vài dặm xuống một con đường đồng quê, không nói một lời. Một cuộc tranh
luận trước đó đã gây ra một cuộ c tranh cãi, và không ngườ i nào mu ốn nhận quan điểm của mình
thua.Trong khi họ đi qua sân nuôi la và heo, người vợ hỏi một cách chế nhạo: “Bà con của ông phải
không ?”
“Đúng,” người chồ ng trả lời, “ Bên phía vợ.”

12. YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT
A woman came up behind her husband while he was enjoying his morning coffee and slapped him on the
back of the head. "I found a piece of paper in your trouser pocket with the name Marylou written on it,"
she said, furious. "You d better have an explanation."
"Calm down, dear," the man replied. "Remember last week when I was at the races? That was the name
of the horse I backed."
The next morning, his wife whacked him again. "What was that for?" he groaned. "Your horse called last
night," she said.

12. CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA
Một bà vợ đi đến phía sau chồ ng và vỗ vào sau đầu ông ta trong khi ông ta đang uống cà phê sáng.”Tôi
tìm thấy một mảnh giấy trong quần ông có cái tên Mary,” bà ta nói một cách giận dữ.”Ông nên giải
thích.”
“Bình tĩnh nào, em yêu,” ông ta giải thích.” Em có nhớ tuần qua anh xem đua ngựa không? Đó là tên con
ngực anh đánh cuộc.”
Sáng hôm sau, bà v ợ lại phát mạnh ông ta một cái.”Tại sao em làm thế?” ông ta rên rỉ. ”Con ngựa của
ông gọi tôí qua,” bà ta nói.

13. WE’VE SAVED ENOUGH MONEY
After years of scrimping and saving, a husband told his wife the good news: "Darling, we ve finally saved
enough to buy what we started saving for in 1979."
"You mean a brand new Jaguar?" she asked eagerly. "No," he replied, "a 1979 Jaguar."

13. CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN
Sau nhiều n ăm keo kiệt và tiết kiệm, chồng báo với vợ một tin mừng:”Em yêu, cuối cùng chúng ta đã tiết
kiệm đủ tiền để mua cái mà chúng ta bắt đầu để dành trong năm 1979.”
“Ý anh muốn nói một chiếc Jaguar mới phải không ?” người vợ hớn hở. “Không,” người chồng trả lời,
“một chiếc Jaguar đời 1979.”

14. DEATHBED CONFESSION
Jake was on his deathbed. His wife, Susan, was maintaining a vigil by his side. She held his fragile hand,
and tears ran down her face. Her praying roused him from his slumber. He looked up and his pale lips
began to move slightly.
"My darling Susan," he whispered.
"Hush, my love," she said. "Rest. Dont talk."
He was insistent. "Susan," he said in his tired voice. "I have something I must confess to you." "There s
nothing to confess," replied the weeping Susan. "Everything s all right, go to sleep." "No, no. I must die
in peace, Susan. I slept with your sister, your best friend, and your mother." "I know," she replied. "That s
why I poisoned you."

14. THÚ TỘI LÚC LÂM CHUNG
Jake đang lúc lâm chung. Vợ anh, Susan, đang thức giấc bên cạnh anh ta.Chị đang cầm bàn tay yếu ớt của
anh, và nước mắt chảy xuống mặt chị . Lời cầu nguyện của chị đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Anh nhìn lên
và đôi môi nhợt nhạt của anh bắt đầu hơi nhúc nhích.
“Susan yêu quý của anh,” anh ta thì thầm.
“Im đi, anh yêu,” chị ta nói. “Hãy nghỉ ngơi. Đừng nói.”
Anh ta vẫn cố tiếp tục. “Susan,” anh ta nói với giọng mệt mỏi. “Anh có đi ều phải thú nhận với em.”
“Không có gì phải thú nhận cả,” Susan khóc lóc trả lời. “Mọi việc đều ổn cả, hãy ngủ đi.”
“Không, không.Anh phải chết trong thanh th ản, Susan. Anh đã ngủ với em gái em, bạn thân em và mẹ
em.” “Em biết,” chị ta trả lời. “Điều đó tại sao em đầu độc anh.”

15. AFTER THE HONEY MOON
A young couple got married and left on their honeymoon. When they got back, the bride immediately
called her mother.
"Well, how was the honeymoon?" asked the mother.
"Oh mamma!" she exclaimed. "The honeymoon was wonderful! So romantic!" No sooner had she spoken
the words then she burst out crying. "But mamma . . . as soon as we returned, Sam started using the most
horrible language. He s been saying things I ve never heard before! All these awful 4-letter words! You
ve got to come get me and take me home... "
"Now Sarah . . ." her mother answered. "Calm down! Tell me,what could be so awful? What 4-letter
words has he been using?"
"Please don t make me tell you, mamma." wept the daughter. "I m so embarrassed! They re just too
awful! You ve got to come get me and take me home... please mamma!"
"Darling, you must tell me what has you so upset . . . Tell your mother these horrible 4-letter words!" Still
sobbing, the bride replied, "Oh, mamma . . . words like dust, wash, iron, and cook!"

15. SAU TUẦN TRĂNG MẬT
Một cặp trai gái trẻ cưới nhau và đi hưởng tuần trăng mật. Khi họ quay lại, ngay lập tức cô dâu gọi điện
thoại cho mẹ.
“Nào, tuần trăng mật ra sao? “ người mẹ hỏi.
“Ồ, mẹ ạ!” cô ta la lên. “Tuần trăng mật thì tuyệt! Rất lãng mạn!” Chẳng mấy chốc sau khi nói ra cô ta òa
khóc. “Nh ưng mẹ ạ … vừa khi tụi con quay v ề, Sam bắt đầu dùng ngôn ng ữ kinh khiếp nhất. Anh ấy đã
nói những thứ con chưa bao giờ nghe trước đây! Tất cả đều là những từ bốn chữ cái1 đáng sợ! Mẹ phải
đến đón con và đưa con về nhà … “
“Nào Sarah …” mẹ cô ta trả lời. “Bình tĩnh nào! Nói cho mẹ nghe, cái gì mà quá đáng sợ vậy? Những từ
bốn chữ cái nào mà anh ta đã sử dụng?”
“Đừng b ắt con kể cho mẹ nghe, mẹ ạ.” người con gái khóc. “Con đang thật bối rối! Những chữ đó quá dễ
sợ! Mẹ phải đến đón con và đưa con về nhà … nghe mẹ!”
“Con yêu, con phải nói cho mẹ nghe cái gì làm con quá bối rối như vậy … Hãy nói cho mẹ nghe những từ
bốn chữ cái kinh khiếp này!”
Vẫn còn thổn th ức, cô dâu trả lời, “Ồ, mẹ … những từ như rác, giặt, ủi, và nấu nướng!”

16. I HAVE TO SHOW HER …
Everybody s heard of the Air Force s ultra-high-security,super-secret base in Nevada, known simply as
"Area 51?" Late one afternoon, the Air Force folks out at Area 51 were very surprised to see a Cessna
landing at their "secret" base. They immediately impounded the aircraft and hauled the pilot into an
interrogation room.
The pilot s story was that he took off from Vegas, got lost, and spotted the Base just as he was about to
run out of fuel. The Air Force started a full FBI background check on the pilot and held him overnight
during the investigation.
By the next day, they were finally convinced that the pilot really was lost and wasn t a spy. They gassed
up his air-plane, gave him a terrifying "you-did-not -see-a-base" briefing, complete with threats of
spending the rest of his life in prison, told him Vegas was that-a-way on such-and-such a heading, and
sent him on his way.
The next day, to the total disbelief of the Air Force, the same Cessna showed up again. Once again, the
MP s surrounded the plane...only this time there were two people inside.
The same pilot jumped out and said, "Do anything you want to me, but my wife is in the plane and you
have to tell her where I was last night!"

16. TÔI PHẢI CHỈ RA CHO CÔ ẤY
Có ai đ ã nghe về căn cứ cực kỳ an ninh, siêu bí mật của không lực (Mỹ) ở Nevada, được biết dưới tên
gọi đơn giản “Vùng 51?”
Vào một buổ i chiều muộn, người không lực ở Vùng 51 rất ngạc nhiên thấy một chiếc Cessna hạ cánh tại
căn cứ “bí mật” của họ. Họ lập tức nhốt chiếc máy bay và lôi phi công vào phòng thẩm vấn.
Câu chuyện của viên phi công là anh ta cất cánh từ Vegas, bị lạc và phát hiện ra căn cứ ngay khi anh ta
sắp hết nhiên liệu. Không lực bắt đầu một cuộc kiểm tra thông tin cần thiết của FBI về viên phi công và
giữ anh ta qua đêm trong suốt cuộc phỏng vấn.
Vào ngày hôm sau, cuối cùng họ tin rằng viên phi công lạc th ực sự và không phải là mộ t gián điệp. Họ
cung cấp nhiên liệu cho chiếc máy bay, đưa cho anh ta một chỉ dẫn đáng sợ “anh đã không thấy một căn
cứ”, cùng với những lời đe dọa anh ta sẽ ở tù suốt quãng đời còn lại, nói với anh ta Vegas có đường bay
như thế, như thế, và tiễn anh ta lên đường.
Ngày hôm sau, trong sự bất ngờ không thể tin được củ a không lực, cũng chiếc Cessna đó xuất hiện trở lại.
Một lần nữa, quân cảnh bao quanh chiếc máy bay … nhưng lần này có hai người bên trong.
Cũng viên phi công đ ó nh ảy ra và nói:”Các ông làm gì tôi cũng được, nhưng vợ tôi đang ở trên máy bay
và các ông phải nói với cô ấy tối qua tôi ở đâu!”

17. I JUST HAD A DREAM ABOUT IT …
A young woman was taking an afternoon nap. After she woke up, she told her husband, "I just dreamed
that you gave me a pearl necklace for Valentine s day. What do you think it means?"
"You ll know tonight." he said.
That evening, the man came home with a small package and gave it to his wife. Delighted, she opened it--
only to find a book entitled "The meaning of dreams".

17. EM CÓ MỘT GIẤC MƠ VỀ ĐIỀU ĐÓ …
Một phụ nữ trẻ ngủ trưa. Sau khi cô thức dậy, cô nói v ới chồng:”Em đã mơ đúng rằng anh tặng em một
chuỗi hạt ngọc trai trong ngày Valentine. Anh nghĩ nó có ý nghĩa gì?
“Tối nay em sẽ biết.” anh ta nói.
Chiều tối hôm đó, người đàn ông đi về nhà với một gói nhỏ và tặng vợ. Người vợ vui mừng mở nó ra –
chỉ để thấy một cuốn sách tựa “Ý nghĩa của những giấc mơ.”

18. DON’T MESS WITH THE MAID
A rich Beverly Hills lady got very angry at her French maid.After a long list of stinging remarks about
her shortcomings as a cook and housekeeper, she dismissed the maid.
The maid, with her Gaelic ancestry, couldn t allow such abuse to go unanswered. "Your husband
considers me a better housekeeper and cook than you, Madam. He has told me himself."
The rich woman just swallowed and said nothing. "And furthermore," the angry girl continued, "I am
better in bed than you!"
"And I suppose my husband told you that, too?"
"No, Madam," said he maid. "Not your husband, the mail man!" 18. ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ
Một quý bà ở Beverly Hills nổi giận cô giúp việc người Pháp. Sau một bản danh sách dài những nhận xét
khó chịu về những lỗi của cô ta khi nấu ăn và quản gia, bà đuổi cô giúp việc.
Người giúp việc, v ới dòng máu Celte, không thể ch ấp nhận một sự lăng mạ như vậy để ra đi không có
câu trả lời. “Chồng bà xem tôi là một người quản gia và nấu ăn tốt hơn bà, thưa bà.Chính ông đã nói với
tôi.”
Người đàn bà giàu có chỉ nín nhịn và không nói gì. “Và hơn nữa,” cô gái giận dữ tiếp tục, “ở trên giừờng
tôi giỏi hơn bà !”
“Và tôi cho rằng chồng tôi cũng nói với cô điều đó?”
“Không, thưa bà,” người giúp việc nói. “Không phải chồng bà, ông đưa thư !”

19. FRIEND FOR DINNER
"Honey," said this husband to his wife, "I invited a friend home for supper."
"What? Are you crazy? The house is a mess, I haven t been shopping, all the dishes are dirty, and I don t
feel like cooking a fancy meal!"
"I know all that."
"Then why did you invite a friend for supper?" "Because the poor fool s thinking about getting married."

19. BẠN ĂN TỐI
“Em yêu,” chồng nói với vợ, “Anh đã mời một người bạn đến nhà ta ăn tối.”
“Cái gì?Anh có điên không? Nhà cửa thì lộn xộn, em thì chưa đi chợ, chén đĩa thì dơ, và em không muốn
nấu một bữa ăn kỳ khôi !”
“Anh biết hết rồi.”
“Vậy tại sao anh mời bạn ăn tối?”
“Vì thằng ngố tội nghiệp đang nghĩ đến việc cưới vợ.”

COMMENTS

Tên

Discoveries,44,Documents,27,Entertainment,24,Funny,12,Health,19,Hưng Hà Thái Bình,16,IELTS,4,Memories,82,Review,7,Securities,4,Stories,58,Studies,102,Technology,45,thpt hưng nhân,10,Tips,59,videos,31,
ltr
item
Lê-Huynh.Vn: Funny Bilingual English-Vietnamese jokes 2– Truyện cười song ngữ P2
Funny Bilingual English-Vietnamese jokes 2– Truyện cười song ngữ P2
Lê-Huynh.Vn
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/09/funny-bilingual-english-vietnamese_25.html
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/09/funny-bilingual-english-vietnamese_25.html
true
1538767260075411593
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content