Funny Bilingual English-Vietnamese jokes 3– Truyện cười song ngữ P3

THE STATUE   A woman was in bed with her lover when she heard her husband opening the front door.   "Hurry!" she said. "Sta...


 1. THE STATUE


 

A woman was in bed with her lover when she heard her husband opening the front door.

 

"Hurry!" she said. "Stand in the corner." She quickly rubbed baby oil all over him and then she dusted him with talcum powder. "Don t move until I tell you to," she whispered. "Just pretend you re a statue."

 

"What s this honey?" the husband inquired as he entered the room.

 

"Oh, its just a statue," she replied nonchalantly. "The Smiths bought one for their bedroom. I liked it so much, I got one for us too."

 

No more was said about the statue, not even later that night when they went to sleep. Around two in the morning the husband got out of bed, went to the kitchen and returned a while later with a sandwich and a glass of milk. "Here," he said to the statue , "eat something. I stood like an idiot at the Smith s for three days and nobody offered me so much as a glass of water.

 

 1. BỨC TƯỢNG


 

Một phụ nữ đang nằm trên giường với người tình thì cô ta nghe ngừơi chồng mở cửa trước.

 

“Nhanh lên!” cô ta nói. “Đứng trong góc nhà.” Cô ta nhanh chóng xoa dầu trẻ em lên khắp người anh ta và sau đó rắc bột talc lên người anh ta. “Đừng cử động cho đến khi nào em bảo anh,” cô ta thì thầm. “Hãy tưởng tượng anh là một bức tượng.”

 

“Đây là cái gì vậy em yên?” người chồng hỏi khi bước vào phòng.

 

“Ồ, đó chỉ là mộ t bức tượ ng,” cô ta trả lời một cách thờ ơ. “Gia đình Smiths mua một cái đặt trong phòng ngủ của họ. Em rất thích, em cũng mua một cái cho nhà ta.”

 

Không ai nói gì về bức tượng nữa, thậm chí cả khuya hôm đó lúc họ đi ngủ. Vào khoảng hai giờ sáng, ng ười ch ồng thức dậy, đi vào nhà bếp và quay lại một lúc sau với một cái bánh sandwich và một ly sữa. “Đây,” anh ta nói với “bức tượng” , “ăn cái gì đi chứ. Tôi đứng như một thằng ngốc ở nhà Smith trong 3 ngày và không ai đưa cho tôi ngay đến cả một ly nước.

 

 1. WISDOM TEETH


 

One day a man walks into a dentist s office and asks how much it will cost to extract wisdom teeth. "Eighty dollars," the dentist says.

 

"That s a ridiculous amount," the man says. "Isn t there a cheaper way?"

 

"Well," the dentist says, "if you don t use an anaesthetic, I can knock it down to $60." "That s still too expensive," the man says.

 

"Okay," says the dentist. "If I save on anesthesia and simply rip the teeth out with a pair of pliers, I could get away with charging $20."

 

"Nope," moans the man, "it s still too much."

 

"Hmm," says the dentist, scratching his head. "If I let one of my students do it for the experience, I suppose I could charge you just $10."

 

"Marvelous," says the man, "book my wife for next Tuesday !"

 

 1. RĂNG KHÔN


 

Một ngày kia, một người đàn ông bước vào một phòng nha sĩ và hỏi giá nhổ răng khôn là bao nhiêu. “Tám mươi đô la,” nha sĩ nói.

 

“Đó là một con số lạ lùng,” người đàn ông nói. “Có cách nào rẻ hơn không?”

 

“Ồ,” nha sĩ nói, “n ếu ông không dùng thuốc tê, tôi có thể hạ giá xuống còn 60 đô la.” “Như vậy vẫn còn quá đắt,” người đàn ông nói.

 

“Được rồi,” nha sĩ nói. “Nếu tôi tiết kiệm thuốc tê và chỉ lôi toạt răng ra với một cái kềm thì tôi có thể tính giá 20 đô la.”

 

“Không,” người đàn ông rên rỉ, “như vậy vẫn còn quá nhiều.”

 

“Hừm,” nha sĩ gãi đầu nói. Nếu tôi để một trong những sinh viên của tôi làm để thêm kinh nghiệm thì tôi cho là tôi có thể tính giá chỉ 10 đô la.”

 

“Tuyệt,” ngườ i đàn ông nói, “đặt trước cho vợ tôi vào thứ Ba tới !”

 

 1. HOW DID YOU DIE ?


 

Two men waiting at the pearly gates strike up a conversation. The first man asks the second. "So, how d you die?" "I froze to death," says the second.

 

"That s awful," says the first man. "How does it feel to freeze to death?"

 

"It s very uncomfortable at first", says the second man. "You get the shakes, and you get pains in all your fingers and toes. But eventually, it s a very calm way to go. You get numb and you kind of drift off, as if you re sleeping. How about you, how did you die?"

 

"I had a heart attack," says the first man. "You see, I knew my wife was cheating on me, so one day I showed up at home unexpectedly. I ran up to the bedroom, and found her alone, knitting. I ran down to the basement, but no one was hiding there, either. I ran up to the second floor, but no one was hiding there either. I ran as fast as I could to the attic,

 

and just as I got there, I had a massive heart attack and died." The second man shakes his head. "That s so ironic," he says. "What do you mean?" Asks the first man.

 

"If you had only stopped to look in the freezer, we d both still be alive."

 

 1. ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀO ?


 

Hai người đàn ông đợi ở cổng ngọc bắt đầu một cuộc nói chuyện. Người thứ nhất hỏi người thứ hai: “Sao ông chết vậy?”

 

“Tôi bị đóng băng đến chết,” người thứ hai nói.

 

“Thật khủng khiếp,” người thứ nhất nói. “Ông cảm thấy ra sao khi bị đóng băng tới chết?”

 

“Trước hết ông cảm thấy rất khó chịu”, ngườ i thứ hai nói. “Ông bị run, và ông cảm thấy đau ở tất cả các ngón tay và chân. Nhưng cuối cùng sẽ cảm thấy rất êm đềm để ra đi.

 

Ông bị tê cóng và ông cảm thấy kiểu như trôi đi, nh ư thể ông đang ngủ. Còn ông thì sao, ông chết như thế nào?” “Tôi bị đau tim,” người đàn ông thứ nhất nói. “Ông coi, tôi biết vợ tôi đang lừa dố i tôi, vì vậy một ngày kia tôi xuất hiện bất ngờ ở nhà. Tôi chạy lên phòng ngủ , và thấy cô ta một mình đang đan đồ . Tôi chạy xu ống tầng hầ m nhưng cũng không ai nấp ở đó. Tôi chạy lên tầng hai, nh ưng cũng không ai núp ở đó. Tôi chạy hết sức tôi lên gác mái, nhưng khi tôi vừa đến đó thì tôi bị một cơn đau tim nặng và chết.”

 

Ngườ i đàn ông thứ hai lắc đầu. “Th ật quá mỉ a mai,” ông ta nói. “Ông muốn nói gì?” người đàn ông thứ nhất hỏi.

 

“Nếu ông chỉ việc dừng lại để nhìn vô máy ướp lạnh thì hai ta hẳn đã còn sống.”

 

 1. WHY MY MOM LEARNT TO PLAY CLARINET
My parents recently retired. Mom always wanted to learn to play the piano, so dad bought her a piano for her birthday.A few weeks later, I asked how she was doing with it.

 

"Oh, we returned the piano." said My Dad, "I persuaded her to switch to a clarinet instead." "How come?" I asked.

 

"Because," he answered, "with a clarinet, she can t sing."

 

 1. TẠI SAO MẸ TÔI HỌC CHƠI CLARINET?


 

Ba mẹ tôi gần đây ngh ỉ hưu. Mẹ tôi luôn muố n h ọc chơi piano, vì vậy ba tôi mua cho bà một cái trong ngày sinh nhật. Một vài tuần sau, tôi hỏi bà chơi đàn như thế nào.

 

“Ồ, ba mẹ trả l ại cây đàn piano.” Ba nói, “ba thuyết phục mẹ thay vào đó chuyển sang chơi clarinet.” “Sao vậy?” tôi hỏi.

 

“Vì,” ông trả lời, “với một cây clarinet, mẹ không thể hát.”

 

 1. PREGNANT


 

Since the wife is eight months into her pregnancy, the husband has to sleep on the floor to avoid any

 

regrettable mistake, which might happen pretty easily, for he has been desperate for quite a while now...

 

Just before lying down on the bed, she glances at him and sees the poor guy curls up on the floor, eyes

 

stare widely into the empty air, filled with hopeless desire...

 

Feeling sorry for her husband, she opens the top drawer of the cabinet, takes out a fifty dollar bill, and gives it to him, "Awww, my honey is so depressed... here, take this and go to the woman next door, she will let you sleep with her tonight... and remember that this happens only once... ok?... don t think about it again."

 

The husband rolls his eyes in disbelief, but afraid that she may change her mind, he grabs the money and leaves quickly. A few minutes later, he returns, hands the bill back to the wife and says with much disappointment,

 

"She said this is not enough, she wants sixty."

 

The wife s face slowly turns red with anger, "Damn that bitch... when she was pregnant and her husband came over here... I only charged him fifty..."

 

 1. CÓ BẦU


 

Vì vợ mang bầu tháng thứ tám nên người chồng phải ngủ trên nền nhà để tránh bất cứ sai sót đáng tiếc

 

nào vốn khá dễ xảy ra, vì anh ta đã từng liều lĩnh trong một lúc cho đến lúc ấy...

 

Ngay tr ướ c khi nằm xuống giường, người vợ liếc nhìn chồng và thấy anh chàng tội nghiệp co mình trên

 

sàn nhà, mắt mở to trừng trừng vào khoảng không đầy ham muốn tuyệt vọng...

 

Cảm thấy tộ i nghiệp cho chồ ng, vợ mở ngăn kéo trên cùng của tủ, l ấy ra một tờ gi ấy bạc n ăm mươi đô la và đưa cho anh ta,” Ơ, cưng của em quá bu ồn ... đây, cầm cái này và đi tới cô kế bên nhà, cô ta sẽ cho anh ngủ với cô ta đêm nay ... và nhớ rằng việc này chỉ xảy ra một lần thôi ... được chứ? ... đừng nghĩ tới điều đó lần nữa nhé.”

 

Ng ười chồng tròn mắt trong sự hoài nghi, nhưng sợ rằng v ợ có thể thay đổi ý kiến, anh ta cầm tiền và nhanh chóng rời đi. Một vài phút sau, anh ta quay lại, đưa tờ bạc lại cho vợ và nói với nhiều thất vọng:

 

“Cô ta nói như vầy thì không đủ, cô ta muốn sáu chục.”

 

Khuôn mặt người vợ dần d ần bừng đỏ vì giận, “Con chó cái đáng nguyền rủa ... khi nó có bầu và chồng nó đi qua đây ... tao chỉ đòi chồng nó có năm chục...”

 

 1. MILLIONAIRE


 

A woman was telling her friend, "It is I who made my husband a millionaire." "And what was he before you married him?" asked the friend.

 

The woman replied, "A billionaire..."

 

 1. TRIỆU PHÚ


 

Một phụ nữ nói với bạn:”Chính tôi là người làm chồng tôi thành một triệu phú.” “Và ông là gì trước khi bạn cưới ông?” người bạn hỏi.

 

Ng ười phụ nữ đáp:”Một tỉ phú...”

 

 1. MALE LOGIC


 

A man and his wife are in court getting a divorce. The problem was who should get custody of the child.

 

The wife jumped up and said, "Your Honor. I brought the child into this world with pain and labor. She should be in my custody."

 

The judge turns to the husband and says, "What do you have to say in your defense?" The man sat for a while contemplating...then slowly rose.

 

"Your Honor, if I put a dollar in a vending machine and a Pepsi comes out...whose Pepsi is it...the machine s or mine?"

 

 1. LOGIC ĐÀN ÔNG


 

Một ng ườ i đ àn ông và vợ anh ta đang ở trong tòa án ly dị. Vấn đề là ai sẽ giám hộ đứa trẻ.

 

Người vợ nhảy lên và nói:”Thưa quý ngài, tôi đã đưa đứa trẻ vào thế giới này trong cực nhọc và cơn đau đẻ.Nó đúng ra phải ở trong sự giám hộ của tôi.”

 

Quan tòa quay qua người chồng và nói:”Ông phải nói gì để bi ện hộ?” Người đàn ông ngồi xuống trầm ngâm một hồi ... sau đó từ từ đứng dậy.

 

“Th ưa quý ngài, nếu tôi đặt một đô la vào máy bán hàng và một lon Pepsi đi ra ... lon Pepsi là của ai ...

 

của máy hay của tôi?”

 

 1. MEDICAL MIRACLE


 

An 80 year woman married an 85-year-old man. After about six months together, the woman wasn t feeling well and she went to her doctor.

 

The doctor examined and said, "Congratulations Mrs. Jones, you re going to be a mother." "Get serious doctor, I m 80."

 

"I know," said the doctor, "This morning, I would have said it was impossible, but this afternoon you are a medical miracle."

 

"I ll be darned," she replied and stormed out of the office. She walked down the hall and around the corner to where the telephones were. In a rage, she dialed her husband.

 

"Hello," she heard in his familiar halting voice.

 

She screamed, "You rotten SOB. You got me pregnant!"

 

There was a pause on the line. Finally, her husband answered, "Who s calling please?"

 

 1. PHÉP LẠ Y HỌC


 

Một bà lão 80 tuổi cưới một ông lão 85 tuổi. Sau sáu tháng chung sống, bà lão cảm tháy không khỏe và bà đi bác sĩ. Bác sĩ khám và nói:”Xin chúc mừng, bác Jones, bác sẽ là một bà mẹ.”

 

“Hãy nghiêm túc, bác sĩ, tôi 80 tuổi.

 

“Cháu biết,” bác sĩ nói,”sáng nay, cháu hẳn sẽ nói điều này b ất khả, nhưng chiều nay bác là một phép lạ y học.” “Tôi sẽ bị nguyền rủa,” bà lão trả lời và đi xộc ra khỏi phòng mạch. Bà đi xuống hành lang và quanh góc nhà nơi để điện thoại. Trong một cơn giận, bà quay số gọi chồng.

 

“Hello,” bà nghe giọng ngập ngừng quen thuộc của ông. Bà la lên:”Ông CHÓ ĐẺ đồi bại. Ông đã làm tôi mang thai.

 

Trên đường dây ngưng lại một tí. Cuối cùng, chồng bà trả lời:”Xin vui lòng cho biết ai đang gọi?”

 

 1. SPEEDING...


 

A Guy and his wife are driving a car along a twisty road with a 55MPH limit. Cop pulls the guy over. "Had you going about 70 in 55 back there," says the cop.

 

"Not me," says the guy, "Could be your radar picked up someone else or something, but my speedometer was set right on 55."

 

Wife pipes up, "You were to going 70. I ve told you 20 mile back you were going to get stopped if you didn t slow down."

 

"Shut up would ya!" mumbles the guy.

 

"Can I see your proof of insurance?" asks the cop. "Sure, my card is right here in my wallet."

 

Wife says, "That card s no good and you know it. You haven t paid the last premium and the company sent you a cancellation notice."

 

"Damn," yells the guy. "Would you shut the hell up for once"

 

"Ma am," says the cop, "Does this guy always talk to you like this?" "Only when he s been drinking."

 

 1. CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ...


 

Một gã đ àn ông và vợ đang lái một chiếc xe hơi trên con đường trên con đường khúc khuỷu có giới hạn tốc độ 55 dặm/giờ. Cảnh sát lệnh cho anh ta dừng vào vệ đường.

 

“Ông đã chạy khoảng 70 trong giới hạn 55 phía sau kia,” cảnh sát nói.

 

“Không phải tôi,” gã nói, “có thể radar các ông quét ai đó khác hoặc vật gì đó, nhưng công tơ mét của tôi chỉ đúng 55.”

 

Người vợ nói to lên:”anh chạy 70. Em đã nói anh giảm 20 dặm anh sẽ bị dừng nếu anh không chạy chậm xuống.” “Câm mỏ bà lại!” gã lầm bầm.

 

“Tôi có thể xem giấy tờ bảo hiểm không?” cảnh sát hỏi. “Được, thẻ của tôi ở ngay trong bóp tôi.”

 

Vợ nói:”Thẻ đ ó không thích hợp và anh biết vậy. Anh chưa trả tiền phí bảo hiểm vừa rồi và công ty đã gửi anh một thông báo hủy bỏ.”

 

“Mẹ kiếp,” gã thét lên. “Bà có chịu câm cái mõm chó chết củ a bà một lần không.” “Thưa bà,” cảnh sát nói, “ông này có luôn nói với bà như thế này không?”

 

“Chỉ khi ông ấy đã uống rượu.”

COMMENTS

Tên

Discoveries,43,Documents,27,Entertainment,25,Funny,12,Health,19,Hưng Hà Thái Bình,16,IELTS,4,Memories,81,Securities,4,Stories,58,Studies,102,Technology,43,thpt hưng nhân,8,Tips,59,videos,29,
ltr
item
Lê-Huynh.Vn: Funny Bilingual English-Vietnamese jokes 3– Truyện cười song ngữ P3
Funny Bilingual English-Vietnamese jokes 3– Truyện cười song ngữ P3
http://i.imgur.com/ELVPNkB.jpg
Lê-Huynh.Vn
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/09/funny-bilingual-english-vietnamese_28.html
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/09/funny-bilingual-english-vietnamese_28.html
true
214796342330252446
UTF-8
ĐÃ TẢI HẾT CÁC BÀI ĐĂNG Not found any posts XEM HẾT ĐỌC HẾT TRẢ LỜI HỦY TRẢ LỜI XÓA By TRANG CHỦ TRANG BÀI ĐĂNG XEM HẾT ĐỀ XUẤT CHO BẠN NHÃN LƯU TRỮ TÌM KIẾM XEM TẤT CẢ BÀI ĐĂNG KHÔNG TÌM THẤY KẾT QUẢ VỀ TRANG CHỦ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy