Funny bilingual vietnamese English jokes 4– Truyện cười song ngữ P4

ROMANCE An older couple was lying in bed one night. The husband was falling asleep but the wife felt romantic and wanted to talk. She said...


 1. ROMANCE
An older couple was lying in bed one night. The husband was falling asleep but the wife felt romantic and wanted to talk. She said, "You use to hold my hand when we were courting."

 

Wearily he reached across, held her hand for a second, then tried to get back to sleep.

 

A few moments later she said, "Then you used to kiss me." Mildly irritated, he reached across, gave her a peck on the cheek and settled down to sleep.

 

Thirty seconds later she said, "Then you used to bite my neck." Angrily, he threw back the bed covers and got out of bed.

 

"Where are you going?" she asked. "To get my teeth!"

 

 1. LÃNG MẠN


 

Một tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường. Người ch ồng rơi vào giấc ngủ nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và muốn nói chuyện. Bà nói:”Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau.”

 

Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ.

 

Một lát sau bà nói:”Sau đó anh thường hôn em.” Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một cái trên má và nằm xuống ngủ.]

 

Ba mươi giây sau, bà nói:”Sau đó anh thường cắn cổ em.” Điên tiết, ông quăng tấm trải giường và nhảy ra khỏi giường.

 

“Anh đi đâu?” bà hỏi. “Lấy hàm răng!”

 

 1. FORGET IT


 

"The thrill is gone from my marriage," Bill told his friend Doug.

 

"Why not add some intrigue to your life and have an affair?" Doug suggested. "But what if my wife finds out?"

 

"Heck, this is a new age we live in, Bill. Go ahead and tell her about it!"

 

So Bill went home and said, "Dear, I think an affair will bring us closer together." "Forget it," said his wife. "I ve tried that - it never worked."

 

 1. QUÊN ĐIỀU ĐÓ ĐI


 

“Hôn nhân của tôi không còn gì thú vị nữa,” Bill nói với bạn Doug.

 

“Tại sao không thêm sự ngoại tình vào cuộc đời bạn và có thêm một mối tình?” Doug đề nghị “Nhưng vợ tôi tìm ra thì sao?”

 

“Đồ quỷ, chúng ta đang sống trong một th ời đại mới, Bill ạ. Hãy thử và nói với cô ấy về điều đó!” Thế là Bill về nhà và nói:”Cưng, anh nghĩ một mối tình sẽ làm cho chúng ta gần nhau hơn.” “Quên điều đó đi,” vợ nói. “Em đã thử rồi – chưa bao giờ hiệu quả.”

 

 1. ON THE ROAD


 

After weeks on the road an over the road trucker pulled into a brothel.The trucker walked up to the madam, slapped $500.00 on the counter and demanded "Give me a bologna sandwich and the ugliest, meanest, most foul tempered woman in the house."

 

The madam looked at the trucker and exclaimed, "Sir for this kind of money you can have the best steak with all the trimmings and two of the prettiest girls in the state."

 

The trucker slowly looked up and with a tear in his eye said, "You don t understand, I m not hungry or looking for company, I m homesick!"

 

 1. TRÊN ĐƯỜNG ĐI


 

Sau hàng tuần trên đường đi, một tài xế xe tải chạy vào mộ t nhà ch ứa. Ông ta bước tới bà chủ chứa, đập 500 đô la trên quầy và ra lệnh:”Cho tôi một sanwich bologna và một em xấu nhất, hèn hạ nhất, tính tình

 

tởm nhất trong nhà này.”

 

Tú bà nhìn tài xế và la lên:”Thưa ông, với số tiền này ông có thể ăn món steak ngon nhất và hai em dễ thương nhất bang.”

 

Tài xế từ từ nhìn lên và với giọt nước mắt trong mắt, anh ta nói:”Bà không hiểu, tôi không đói và tìm bạn tình, tôi nhớ nhà!”

 

 1. WHAT MEN REALLY MEAN


 

"I m going fishing."

 

Really means...

 

"I m going to drink myself , and stand by a stream with a stick in my hand, while the fish swim by in complete safety."

 

"Woman driver." Really means...

 

"Someone who doesn t speed, tailgate, swear, make obscene gestures and has a better driving record than me." "It s a guy thing."

 

Really means...

 

"There is no rational thought pattern connected with it, and you have no chance at all of making it logical." "Uh huh," "Sure, honey," or "Yes, dear."

 

Really means...

 

Absolutely nothing. It s a conditioned response like Pavlov s dog drooling. "My wife doesn t understand me."

 

Really means...

 

"She s heard all my stories before, and is tired of them." "It would take too long to explain."

 

Really means...

 

"I have no idea how it works."

 

"Take a break, honey, you re working too hard." Really means...

 

"I can t hear the game over the vacuum cleaner." "It s a really good movie."

 

Really means...

 

"It s got guns, knives, fast cars, and Heather Locklear." "That s women s work."

 

Really means...

 

"It s difficult, dirty, and thankless." "Go ask your mother."

 

Really means...

 

"I am incapable of making a decision." "I do help around the house."

 

Really means...

 

"I once put a dirty towel in the laundry basket." "I can t find it."

 

Really means...

 

"It didn t fall into my outstretched hands, so I m completely clueless."

 

 1. ĐIỀU ĐÀN ÔNG THỰC SỰ NÓI


 

“Tôi sẽ đi câu cá.” Nghĩa thực sự...

 

“Tôi sẽ đi uống rượu một mình, và đứng bên dòng nước với cần câu trong tay trong khi cá bơi bên cạnh an toàn tuyệt đối.

 

“Tài x ế nữ.” Nghĩa thực sự ...

 

“Ai đ ó không chạy nhanh, không bám đuôi xe khác một cách nguy hiểm, không có những cử chỉ tục tĩu và có tiền sử lái xe tốt hơn tôi.”

 

“Đó là một vấn đề đàn ông.” Nghĩa thực sự ...

 

“Không có một kiểu mẫu suy nghĩ lý trí nào kết nối với nó, và bạn không có cơ hội nào để làm nó có logic.” “Ờ há,” “Ờ, cưng,” hoặc “Vâng, em yêu.”

 

Nghĩa thực sự...

 

Tuyệt đối chẳng có gì. Đó là một phản xạ có điều kiện như chó của Paplop chảy nước dãi. “Vợ tôi không hiểu tôi.”

 

Nghĩa thực sự...

 

“Cô ấy đã nghe t ất cả các câu chuyện của tôi trước đó, và mệt mỏi vì chúng.” Để giải thích thì quá dài.

 

Nghĩa thực sự...

 

“Tôi không có ý kiến gì nó xảy ra như thế nào.” “Hãy tạm nghỉ, cưng, em làm việc quá nặng.” Nghĩa thực

 

sự...

 

“Tôi không thể nghe trò chơi của máy hút bụi.” “Đó là một phim hay thực sự.”

 

Nghĩa thực sự...

 

“Nó có súng, dao, xe phóng nhanh, và Heather Locklear.” “Đó là một công việc phụ nữ.”

 

Nghĩa thực sự...

 

“Đó là một công việc khó khăn, dơ bẩn, và không được biết ơn.” “Đi hỏi má em.”

 

Nghĩa thực sự...

 

“Anh bất lực trong vi ệc đưa ra một quyết định.” “Anh quả có giúp đỡ trong việc nhà.”

 

Nghĩa thực sự...

 

Anh đã một lần đặt khăn lau mặt dơ vào rổ giặt đồ.” “Anh không thể tìm ra nó.”

 

Nghĩa thực sự...

 

“Nó không rơi vào đôi tay vươn ra của anh, vì thế anh hoàn toàn không có dấu vết.”

 

 1. LITTLE JOHNNY


 

Little Johnny s teacher sent a note home to his Mother saying, "Johnny seems to be a very bright boy, but spends too much of his time thinking about sex and girls."

 

The Mother wrote back the next day, "If you find a solution, please advise. I have the same problem with his Father."

 

 1. BÉ JOHNNY


 

Giáo viên của bé Johnny gửi mộ t giấy báo v ề cho má nó, viết:”Johnny có vẻ là một đứa bé rất sáng dạ, nhưng dùng quá nhiều thì giờ của nó để nghĩ về tình dục và gái.”

 

Người má viết lại vào hôm sau:”Nếu cô tìm ra cách giải quyết, hãy khuyên nhủ. Tôi cũng có cùng vấn đề đó với ba nó.”

 

 1. SEX WITH GAS


 

There was this gas station in "redneck country" trying to increase its sales, so the owner put up a sign saying, "Free Sex with Fill-up." Soon, a customer pulled in, filled his tank, and then asked for his free sex.

 

The owner told him to pick a number from 1 to 10, and if he guessed correctly, he would get his free sex.

 

The buyer then guessed 8 and the proprietor said, "No, but you were close. The number was 7. Sorry, no free sex this time, but maybe next time."

 

Some time thereafter, the same man, along with his buddy this time, pulled in again for a fill-up, and

 

again he asked for his free sex. The proprietor again gave him the same story, and asked him to guess the correct number. The man guessed 2 this time and the proprietor said, "Sorry, it was 3. You were close, but no free sex this time." As they were driving away, the driver said to his buddy, "I think that game is rigged, and he doesn t really give away free sex."

 

The buddy replied, "No, it s not rigged...my wife won twice last week."

 

 1. SEX VỚI DẦU XĂNG


 

Có một cây xăng như thế ở “vùng quê lạc hậu” cố tăng số bán, vì thế ông chủ đặt một tấm bảng:”Đổ xăng được sex miễn phí.” Chẳng bao lâu, một khách hàng ghé xe vào, đổ xăng, sau đó hỏi sex miễn phí.

 

Ông chủ nói anh ta chọn một số từ 1 tới 10, và nếu anh ta đoán đúng, anh ta sẽ được chơi miễn phí.

 

Sau đó ng ười mua đ oán 8 và ông chủ nói:”Không đúng, nhưng gần đúng. Số đó là 7. Xin lỗi, lần này không có chơi miễn phí, nhưng lần tới thì có thể.”

 

Một khoảng thời gian sau đó, cũng ngườ i đàn ông đó, lần này đi cùng vớ i bạn, cũng ghé vào đổ xăng, và lại lần nữa anh ta hỏi sex miễn phí. Ông chủ lại đưa anh ta cái thứ như trước, và nói anh ta đoán đúng con số.

 

Người đàn ông lần này đoán số 2 và ông chủ nói:”Xin lỗi, đó là 3. Ông gần đúng, nhưng không chơi miễn phí lần này được.”

 

Trong khi họ lái đi, tài xế nói với bạn:”Tôi nghĩ rằng trò này là lừa đảo, và ông ta không thực sự cho chơi miễn phí.”

 

Người bạn đáp:”Không, nó không phải trò lừa đảo ... vợ tôi được hai lần tuần qua.”

 

 1. TRAILING MY HUSBAND


 

"So," Jane asked the detective she had hired. "Did you trail my husband?"

 

"Yes ma am. I did. I followed him to a bar, to an out-of-the-way restaurant and then to an apartment."

 

A big smile crossed Jane s face. "Aha! I ve got him!" she said gloating. "Is there any doubt what he was doing?" "No ma am." replied the sleuth. "It s pretty clear that he was following you."

 

 1. THEO DÕI CHỒNG


 

“Như vậy,” Jane hỏi viên thám tử cô đã thuê, “anh đã theo dấu chồng tôi chứ?”

 

“Đúng, thưa bà. Tôi đã theo. Tôi theo anh ấy tới một bar, tới một nhà hàng xa đường và sau đó tới một căn hộ.” Mộ t nụ cười rõ ràng hiện ra trên mặt Jane. “Aha! Tôi đã bắt được lão ta!” cô nói một cách hả hê.”Có gì đáng ngờ lão ta đang làm gì không?”

 

“Không, thưa bà,” thám tử trả l ời. “Tình hình khá rõ ràng là anh ấy đang theo bà.”

 

 1. APPLYING FOR SOCIAL SECURITY


 

A retired gentleman went into the social security office to apply for Social Security.

 

After waiting in line a long time he got to the counter. The woman behind the counter asked him for his drivers license to verify his age. He looked in his pockets and realized he had left his wallet at home. He told the woman that he was very sorry but he seemed to have left his wallet at home. "Will I have to go home and come back now?" he asks.

 

The woman says, "Unbutton your shirt."

 

So he opens his shirt revealing lots of curly silver hair.

 

She says, "That silver hair on your chest is proof enough for me," and she processed his Social Security application. When he gets home, the man excitedly tells his wife about his experience at the Social Security office.

 

She said, "You should have dropped your pants, you might have qualified for disability, too."

 

 1. NỘP ĐƠN AN SINH XÃ HỘI


 

Một quý ông về hưu đi vào văn phòng an sinh xã hội để nộp đơn.

 

Sau khi đợi trong hàng một lúc lâu, ông ta đi t ới bàn nhận đơn. Người phụ n ữ đứng sau bàn hỏi ông ta bằng lái xe để thẩm tra tuổi. Ông ta nhìn vào những cái túi và nhận ra ông ta đã để bóp ở nhà. Ông ta nói với người đàn bà rằng ông ta rất lấy làm tiếc nhưng nhưng ông có vẻ như đã để bóp ở nhà. “Tôi sẽ phải về nhà và quay lại bây giờ không?” ông ta hỏi.

 

Người phụ nữ nói:”Hãy cởi nút áo sơ mi ông ra.”

 

Vì thế ông ta cởi áo sơ mi ông ta cho thấy nhiều sợi lông bạc xoăn.

 

Bà ta nói:”Sợi lông bạc trắng đó trên ngực ông là bằng chứng đủ cho tôi,” và bà ta giải quyết đơn xin an sinh xã hội của ông.

 

Khi người đàn ông về nhà, ông ta xúc động kể cho vợ nghe về điều ông trải qua ở văn phòng an sinh xã hội. Bà ta nói:”Ông mà cởi quần ông ra thì ông đã được xem là đã bị mất khả năng nữa.”

 

 1. TEN DOLLARS IS TEN DOLLARS


 

Stumpy Grinder and his wife Martha were from Portland, Maine. Every year they went to the Portland Fair and every year Stumpy said, "Ya know, Martha, I d like to get a ride in that airplane." And every year, Martha would say "I know, Stumpy, but that airplane ride costs ten dollars .. and ten dollars is ten dollars."

 

So one year Stumpy says, "Martha, I m 71 years old, and if I don t go this time I may never go." Martha replies, "Stumpy, that there airplane ride is ten dollars ... and ten dollars is ten dollars."

 

So the pilot overhears then and says, "Folks, I ll make you a deal. I ll take you both up for a ride. If you can stay quiet for the entire ride and not say ONE WORD, then I won t charge you. But just ONE WORD and it s ten dollars."

 

They agree and up they go ... the pilot does all kinds of twists and turns, rolls and dives, but not a word is heard. He does it one more time, and there is still no word... so he lands.

 

He turns to Stumpy as they come to a stop and says, "By golly, I did everything I could think of to get you to holler out, but you didn t."

 

And Stumpy replies "Well, I was gonna say something when Martha fell out ... but ten dollars is ten dollars."

 

 1. MƯỜI ĐÔ LA LÀ MƯỜI ĐÔ LA


 

Stumpy Grinder và v ợ Martha ở Portland, Maine(Hoa Kỳ). Hàng năm h ọ đi tới hội chợ Portland và hàng năm Stumpy nói:”Em biết không, Martha, anh muốn cỡi trên máy bay đó.” Và mỗi năm, Martha thường nói:”Em biết, Stumpy, nhưng cỡi máy bay đó tốn 10 đô la ... và mười đô la là mười đô la.”

 

Vì vậy một năm kia, Stumpy nói:”Martha, anh đ ã 71 tuổi, và nếu anh không đi lần này anh có thể không bao giờ đi được nữa.” Martha trả lời:”Stumpy, cỡi máy bay đó chỗ đó là mười đô la ... và mười đô la là mười đô la.”

 

Đến nh ư thế, viên phi công khi đó nghe lõm và nói:”Hai bác, cháu sẽ thỏa thuận với hai bác. Tôi sẽ đư a hai bác bà đi máy bay. Nếu hai bác có thể im lặng trong suốt cuộc chơi và không nói MỘT LỜI thì cháu sẽ không tính tiền hai bác. Nhưng chỉ một lời và như thế là 10 đô la.”

 

Họ đồng ý và họ lên máy bay ... viên phi công làm mọi vòng xoắn và quẹo, lộn vòng và bổ nhào, nhưng không có lời nào được nghe. Ông ta làm như vậy một lần nữa, nhưng không có từ nào ... vì vậy ông ta hạ cánh.

 

Ông ta quay qua Stumpy khi họ dừng lại và nói:”Trời ơi, cháu làm mọi thứ cháu có thể nghĩ tới để làm cho hai bác kêu lên, nhưng hai bác không kêu.”

 

Và Stumpy trả lời:”Ồ, tôi sắp kêu lên cái gì đó khi Martha rớt ra ... nhưng mười đô la là mười đô la.”

 

 1. WHEN THERE IS A PROBLEM…


 

Hubby : You always carry my photo in your handbag to the office. Why?

 

Wife : When there is a problem, no matter how impossible, I look at your picture and the problem disappears. Hubby : You see, how miraculous and powerful I am for you?

 

Wife : Yes, I see your picture and say to myself, "What other problem can there be greater than this one ?"

 

 1. MỖI KHI CÓ SỰ CỐ …


 

Chồng: Em luôn đem hình anh trong túi mang tới cơ quan.Sao vậy?

 

Vợ: Mỗ i khi có sự cố , không cần biết khó giải quy ết như thế nào, em nhìn vào hình anh và sự cố biến mất. Chồng: Em xem, anh kỳ diệu và mạnh mẽ như thế nào đối với em?

 

Vợ: Đúng, em nhìn hình ảnh của anh và tự nhủ:”Sự cố nào khác có thể lớn hơn sự cố này?” Đàn ông và đàn bà

COMMENTS

Tên

Discoveries,43,Documents,27,Entertainment,25,Funny,12,Health,19,Hưng Hà Thái Bình,16,IELTS,4,Memories,81,Securities,4,Stories,58,Studies,102,Technology,43,thpt hưng nhân,8,Tips,59,videos,29,
ltr
item
Lê-Huynh.Vn: Funny bilingual vietnamese English jokes 4– Truyện cười song ngữ P4
Funny bilingual vietnamese English jokes 4– Truyện cười song ngữ P4
http://i.imgur.com/SrxWAxn.jpg
Lê-Huynh.Vn
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/09/funny-bilingual-vietnamese-english.html
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/09/funny-bilingual-vietnamese-english.html
true
214796342330252446
UTF-8
ĐÃ TẢI HẾT CÁC BÀI ĐĂNG Not found any posts XEM HẾT ĐỌC HẾT TRẢ LỜI HỦY TRẢ LỜI XÓA By TRANG CHỦ TRANG BÀI ĐĂNG XEM HẾT ĐỀ XUẤT CHO BẠN NHÃN LƯU TRỮ TÌM KIẾM XEM TẤT CẢ BÀI ĐĂNG KHÔNG TÌM THẤY KẾT QUẢ VỀ TRANG CHỦ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy