Funny bilingual English Vietnamese jokes 10 – Truyện cười song ngữ p10

90. WHAT DOES EVERY WOMAN WANT? A man is walking down the beach and comes across an old bottle. He picks it up, pulls out the cork and out p...

90. WHAT DOES EVERY WOMAN WANT?

A man is walking down the beach and comes across an old bottle. He picks it up, pulls out the cork and out pops a genie. The genie says "Thank you for freeing me from the bottle. In return I will grant you three wishes."

The man says "Great. I always dreamed of this and I know exactly what I want. First, I want 1 Billion dollars in a Swiss bank account."

Phoof! There is a flash of light and a piece of paper with account numbers appears in his hand. He continues, "Next, I want a brand new red Ferrari right here." Phoof! There is a flash of light and a bright red brand-new Ferrari appears right next to him. He continues, "Finally, I want to be irresistible to women."

Phoof! There is a flash of light and he turns into a box of chocolates.

90. MỌI PHỤ NỮ MUỐN CÁI GÌ?

Một người đàn ông đang đi xuống bãi biển và tình cờ th ấy một cái chai cũ.Anh ta nhặt lên, mở nút ra và một vị thần vọt ra.Vị thần nói:”Cảm ơn ông đã giải thoát tôi khỏi cái chai.Tôi sẽ cho ông ba điều ước để đền đáp.”

Ngườ i đàn ông nói:”Thật tuy ệt.Tôi đã luôn mơ tới đ iều này và bây giờ tôi biết chính xác tôi muốn gì.Trước tiên tôi muốn 1 tỉ đô la trong một tài khoản ngân hàng Thụy sĩ.”

Phụp!Mộ t tia sáng phát ra và mộ t mẩu giấy vớ i những con số tài khoản hiện ra trong tay anh ta.Anh ta tiếp tục:”Tiếp theo, tôi muốn một chiếc Ferrari đỏ mới nguyên xi ở ngay đây.”

Phụp!Một tia sáng phát ra và một chiếc Ferrari mới cáu màu đỏ tươi xuất hiện ngay cạnh anh ta.Anh ta tiếp tục:”Cuối cùng, tôi muốn trở nên hấp dẫn không cưỡng lại được đối với phụ nữ.”

Ph ụp!Một tia sáng phát ra và anh ta biến thành một hộp sôcôla.

91. HE COULD NOT RECALL THE JOKE

Recently a large seminar was held for ministers in training. Among the guests were many well-known motivational speakers. One such boldly approached the pulpit and, gathering the entire crowd s attention, said, "The best years of my life were spent in the arms of a woman that wasn t my wife!" The crowd was shocked! He followed up by saying, "And that woman was my mother!" The crowd burst into laughter and he gave his speech, which went over well.

About a week later one of the ministers who had attended the seminar decided to use that joke in his sermon. As he shyly approached the pulpit one sunny Sunday, he tried to rehearse the joke in his head. It seemed a bit foggy to him this morning. Getting to the microphone he said loudly, "The greatest years of my life were spent in the arms of another woman that was not my wife!" His congregation sat shocked.

After standing there for almost 10 seconds trying to recall the second half of the joke, the pastor finally blurted out, "...and I can t remember who she was!"

91. ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI

Gần đây một xêmina được t ổ chức cho các mục sư đang được huấn luyện.Trong số khách có nhiều diễn giả có sức thu hút nổi tiếng.Một trong những người đó tự tin bước lên bục giảng kinh , thu hút sự chú ý của toàn đám đông, nói:”Nh ững năm đẹp nhất trong đời tôi đã trải qua trong vòng tay của một người đàn bà không phải vợ tôi !” Đám đông bị sốc! Ông ta tiếp tụ c bằng cách nói:” Và người đàn bà đó là mẹ tôi!” Đám đông nổ ra một trận cười và ông ta đọc bài diễn văn, sau đó kết thúc tốt đẹp.

Khoảng một tu ần sau, một trong những mục sư đã dự xêmina quyết định dùng lối đúa vui đó trong bài thuyết giáo của ông ta.Vào mộ t ngày chủ nh ật,trong lúc ông ta lại gần bục giảng kinh một cách nhút nhát, ông ta cố gắng nhẩm lại câu chuyện vui trong đầu.Có vẻ như đầu óc ông ta hơi không sáng sủa sáng sủa trong sáng hôm nay.Cầm micrô, ông ta nói lớn:”Những năm đẹp nhất củ a đời tôi trải qua trong vòng tay của một phụ n ữ khác không phải vợ tôi!” Đám đông ngồ i họ p b ị sốc.Sau khi đứng trong gần 10 giây cố gắng nhớ lại đoạn thứ hai của lối nói vui, ông mục sư cuối cùng thốt ra:” … và tôi không thể nhớ cô ta là ai!”

92. CONFESSION

Melvin comes to confession. "Father," he said, forgive me for I have sinned." The priest asked, "What did you do, my son?"

"I lusted," Melvin replied.

"Tell me about it," the priest said.

Melvin then related his story. "Father, I am a deliveryman.Yesterday I was making a delivery in the affluent section of the city.When I rang the bell, the door opened and there stood the most beautifulwoman I have ever seen. She

had long blonde hair and eyes like emeralds.She was dressed in a sheer dressing gown that showed her perfect figure.And, she asked seductively if I would like to come in."

"And, what did you do, my son?" asked the priest.

"Father, I did not go in the house but I lusted. Oh, how I lusted,"replied the man.

"Your sin has been forgiven," replied the priest. "You will get your reward in heaven, my son." "A reward, father? What do you think my reward might be?" Melvin asked.

The priest replied, "I think a bale of hay would be appropriate, ...you dumb ass. “

92. XƯNG TỘI

Melvin đi xưng tội.”Thưa cha,” anh ta nói, “tha lỗi cho con vì con có tội.” Linh mục hỏi:”Con đã làm gì. con của ta?”

“Con dâm đãng,” Melvin trả lời. “Hãy kể cho cha nghe,” linh mục nói.

Rồi Melvin kể lại câu chuyện.”Thưa cha, con làm nghề đưa thư. Hôm qua con đang phát th ư ở một khu sang trọ ng của thành phố. Khi con rung chuông, cánh cửa mở ra và một phụ nữ đẹp nhất mà con từng thấy đứng đó. Nàng có mái tóc dài vàng hoe và đôi mắt như ngọc lục bảo.Nàng mặc một chiếc áo dài mỏng phô ra hình dáng hoàn hảo của nàng.Và nàng hỏi một cách quyến rũ con có muốn vào nhà không.”

“Và, con đã làm gì, con của ta ?” vị linh mục hỏi.

“Thưa cha, con không đi vô nhà nhưng con nổi dâm.Oâi, con dâm đãng làm sao,” gã đáp.

“Tội lỗi của con đã được tha,” linh mục trả lời.”Con sẽ được thưởng trên thiên đàng, con của ta.” “Thưởng ư, thưa cha? Cha nghĩ phần thưởng của con có thể là gì?” Melvin hỏi?

Linh mục trả lời:”Cha nghĩ mộ t đống cỏ hẳn là thích hợp, … con lừa ngu ngốc ạ.”

93. JESUS AND THE UNION WORKER

Two guys and a union worker were fishing on a lake one day, when Jesus walked across the water and joined them in the boat. When the three astonished men had settled down enough to speak, the first guy asked humbly, "Jesus, I ve suffered from back pain ever since I took shrapnel in the Vietnam war... could you help me?"

"Of course, my son", Jesus said, and when he touched the man s back, he felt relief for the first time in years.

The second man, who wore very thick glasses and had a hard time reading and driving, asked if Jesus could do anything about his eyesight.

Jesus smiled, removed the man s glasses and tossed them in the lake. When they hit the water, the man s eyes cleared and he could see everything distinctly.

When Jesus turned to heal the union worker, the guy put his hands up and cried defensively, "Don t touch me! I m on long term disability."

93. CHÚA GIÊXU VÀ NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Một ngày kia,hai ngườ i đàn ông và một nhân viên công đoàn đang câu cá trên một cái hồ thì Chúa Giêxu đi ngang mặt nước và tham gia cùng vớ i họ trên chiếc thuyền. Khi 3 người đàn ông kinh ngạc đã ngồi xuống đủ để nói chuyện, người đầu tiên hỏi một cách hạ mình:”Thưa Chúa Giêxu, con đã chịu chứng đau lưng từ khi con dính một mảnh đạn trong chiến tranh Việt Nam … ngài có thể giúp con không?”

“Dĩ nhiên, con của ta”, Chúa Giêxu nói, và khi ngài chạm vào lưng người đàn ông, ông ta cảm thấy lần đầu tiên hết đau đớn trong nhiều năm.

Người đàn ông thứ hai đeo cặp kính rất dày và có gặp khó khăn khi đọc và lái xe đã hỏi Chúa Giêxu có làm gì được với thị lực của ông ta không.

Chúa Giêxu mỉm c ười, tháo đôi kính người đ àn ông và quăng xuống hồ.Khi chúng chạm mặt nước, đôi mắt người đàn ông sáng ra và ông ta có thể thấy mọi vật rõ ràng.

Khi Chúa Giêxu quay sang chữa cho nhân viên công đoàn, người này đưa hai tay lên và kêu la trong sự tránh né:”Đừng đụng tới con. Con bất lực từ lâu.”

94. EVEN GOD CAN’T HELP!

A young boy and his doting grandmother were walking along the sea shore when a huge wave appeared out of nowhere, sweeping the child out to sea.

The horrified woman fell to her knees, raised her eyes to the heavens and begged the Lord to return her beloved grandson.

Lo, another wave reared up and deposited the stunned child on the sand before her. The grandmother looked the boy over carefully. He was fine.

But still she stared up angrily toward the heavens. "When we came," she snapped indignantly, "he had a hat!"

94. THƯỢNG ĐẾ CŨNG KHÔNG GIÚP ĐƯỢC!

Một chú bé và người bà lẩm cẩm của chú đang đi dọc theo bờ biển thì một cơn sóng khổng lồ không rõ nơi đâu xuất hiện, cuốn chú bé ra biển.

Người ph ụ nữ hoảng sợ đổ sụp xuống gối, ngước nhìn trời cao và xin Chúa trả lại cho bà đứa cháu yêu quý. Nhìn kìa, một con sóng khác đã đưa lên và đặt đứa trẻ choáng váng trên cát trước mặt bà ta.

Bà lão xem xét đứa bé cẩn thận. Nó vẫn khỏe.

Nh ưng bà lão vẫn trừng mắt nhìn trời cao. “Khi chúng ta đến,” bà lão nói cáu kỉnh và phẫn nộ, “nó có một cái mũ!”

95. REFUGEE

In Italy, an elderly man went to a priest and confessed. "Forgive me, Father," he sobbed. "During the war, I hid a refugee in my attic."

"Well," the priest replied, "that s not a sin." "But," the man admitted, "I made him pay rent."

"That wasn t so nice," the priest said, "but you were putting yourself at risk." "Oh, thank you, Father, " the man said. "But I have one more question." "What is it?" asked the priest.

"Do you think I should tell him the war is over?"

95. NGƯỜI TỊ NẠN

Ở Ý, một người đàn ông có tuổi đi tớ i linh mụ c và xưng tội:”Tha lỗi cho con, thưa cha,” ông ta nức nở. “Trong suốt chiến tranh, con đã giấu một người tị nạn trên gác mái.”

“Được rồi,” vị linh mục nói, “đó không phải là một tội lỗi.” “Nhưng,” người đàn ông thú nhận, “Con bắt anh ta phải trả tiền thuê.”

“Đi ều đó không đẹp,” linh mục nói, “nhưng con đ ã tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm.” “Ồ, cảm ơn cha,” người đàn ông nói. “Nhưng con có một câu hỏi nữa.”

“Câu gì vậy?” linh mục hỏi.

“Cha có nghĩ con nên nói với ông ta chiến tranh đã kết thúc?”

96. PRAY

A guy is walking along when suddenly he got his foot caught in the railroad tracks. He tried to get it out but it was really stuck. He heard a noise and turned around to see a train coming.

He panicked and started to pray, "God, please get my foot out of these tracks and I ll stop drinking!"

Nothing happened, it was still stuck, and the train was getting closer! He prayed again, "God, please get my foot out and I ll stop drinking AND cussing!" Still

nothing and the train was just seconds away!

He tried it one more time, "God please, if you get my foot out of the tracks, I ll quit drinking, cussing, smoking and fornicating."

Suddenly his foot shot out of the tracks and he was able to dive out of the way in the nick of time. He got up, dusted himself off, looked toward heaven and said, "Thanks anyway God, I got it myself."

96. CẦU CHÚA

Một anh chàng đ ang đi thì đột nhiên kẹt một chân vào đường ray xe lửa. Anh ta cố giật ra nhưng nó kẹt thực sự. Anh ta nghe một tiếng động và nhìn quanh thấy một chiếc xe lửa đang chạy đến.

Anh ta ho ảng sợ và bắt đầu cầu nguyện: “L ạy Chúa, xin hãy kéo chân con ra khỏi đường ray và con sẽ bỏ rượu!” Không có gì xảy ra và cái chân vẫn kẹt, và xe lửa đang tiến t ới gần hơn! Anh ta lại cầu nguyện:” Lạy Chúa, xin hãy kéo chân con ra và con sẽ bỏ rượu VÀ chửi tục!” Vẫn không có gì và chiếc tàu chỉ còn cách vài giây!

Anh ta cố gắng một lần nữa:”Lạy Chúa, nếu ngài kéo chân con khỏi đường ray, con sẽ bỏ rượu, chửi tục và tà dâm.”

Bất ngờ chân anh ta vọt ra khỏi đường ray và anh ta có thể nhào ra khỏi đường ray đúng lúc.

Anh ta đứng d ậy, phủi bụi, nhìn lên trời và nói:”Dù sao cũng tạ ơn Chúa, con đã tự kéo ra được rồi.”

97. EVILS OF TELEVISION

Pastor Brown was preaching an impassioned sermon on the evils of television. "It steals away precious time that could be better spent on other things," he said. He advised the congregation to do what he and his family had done.

"We put our TV away in the closet."

"That s right," his wife mumbled, "and it gets awfully crowded in there."

97. CÁI HẠI CỦA TIVI

Mục sư Brown đang thuyết giáo một cách say sưa về những cái hại của tivi.

“Nó lấy cắp đi thời gian quý báu mà có thể nên dùng vào những việc khác,” ông nói. Ông khuyên giáo dân làm việc mà ông và gia đình đã làm.

“Chúng tôi đặt tivi ở xa trong phòng kho.”

“Đúng rồi,” bà vợ lầm bầm, “và người ta tụ tập vô cùng đông ở đó.”

98. FUNERALS

A priest, a Buddhist and a rabbi are discussing what each would like to be said at their funeral. The priest said that he would like someone to say, "There is a man who followed the path of Jesus."

The buddist said that he would like someone to say, "There is a man who strived for enlightenment." The rabbi said that he would like someone to say, "LOOK! He s moving!"

98. NHỮNG LỄ TANG

Một linh mụ c, một nhà sư và một giáo sĩ Do thái đang nói chuyện mỗ i người sẽ muốn được nói gì ở lễ tang của họ. Vị linh mục nói ông sẽ muốn người ta nói:”Có một người đi theo con đường của Chúa Giê-xu.”

Nhà sư nói rằng ông muốn người ta nói:”Có một người tu hành đắc đạo.”

Vị giáo sĩ Do thái nói ông muốn người ta nói: “Nhìn kìa! Ông ta nhúc nhích!”

99. VODKA IN THE PULPIT

The new priest was so nervous at his first mass, he could hardly speak. Before his second appearance in the pulpit, he asked the Monsignor how he could relax. The Monsignor said, "Next Sunday, it may help if you put some vodka in the water pitcher. After a few sips everything should go smoothly."

The next Sunday the new priest put the suggestion into practice and was able to talk up a storm. He felt great! However, upon returning to the rectory he found a note from the Monsignor.

Dear Father,

1. Next time sip rather than gulp.

2. There are 10 commandments, not 12.

3. There are 12 disciples, not 10.

4. David slew Goliath, he did not kick his ass.

5. We do not refer to the Cross as the "Big T".

6. We do not refer our Savior, Jesus Christ and his Apostles as "J.C. and the Boys.

7. The Father, the Son, and the Holy Ghost are not referred to as "Big Daddy, Junior, and the Spook."

8. We don t refer to Judas as "El Finko".

9. The Pope is consecrated not constipated or castrated, and we don t refer to him as "The Godfather"

10. When Jesus broke the bread at the Last Supper he said, "Take this and eat it, for it is my body, he did not say, "Eat me."

11. It is always the Virgin Mary, never "Mary with the Cherry".

99. VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠO

Một linh mục mới cảm thấy rất căng th ẳng trướ c đám đông tín đồ đến n ỗi ông hầu như không nói được. Trước khi xuất hiện lần thứ hai để giảng đạo, ông hỏi Đức ông làm thế nào để cảm thấy thoải mái. Đức ông nói:”Chủ nhật tới, nếu ông bỏ một ít vốtca vào bình đựng nước có thể tình hình sẽ tốt hơn. Sau vài lần nhấm nháp, mọi thứ sẽ trở nên trôi chảy.”

Chủ nhật tiếp theo, v ị linh mục mới thi hành lời đề nghị và có thể nói như gió. Ông cảm thấy rất tuyệt ! Tuy nhiên, khi quay về nhà, ông thấy một tờ giấy ghi của Đức ông.

Cha thân mến,

1. Lần tới nên nhấm nháp hơn là uống từng ngụm.

2. Có 10 điều răn, không phài 12.

3. Có 12 thánh tông đồ, không phải 10.

4. David quay Goliath, David không đá đít Goliath.

5. Chúng ta không nói tới cây thập tự như một “chữ T lớn”.

6. Chúng ta không nói tới Đấng Cứu Thế, Jesus Christ và các thánh tông đồ là “J.C và Những Chàng Trai.”

7. Cha, Con và Chúa thánh thần không được nói tới như “Cha lớn, Con, và Ma quỷ.

8. Chúng ta không nói Judas là “El Finko”.

9. Giáo Hoàng được phong thánh không bị táo bón hoặc bị thiến, và chúng ta không gọi ngài là “Cha Đỡ Đầu”

10. Khi Chúa bẻ bánh mì ở Bữa ăn Cuối cùng, ngài nói:”Hãy nhận cái này và ăn, vì nó là thân thể ta, ngài không nói:”Hãy ăn ta.”

11. Không bao giờ có “Mẹ Mary với trái anh đào” mà luôn luôn là Đức Mẹ Mary Đồng Trinh.

COMMENTS

Tên

Discoveries,44,Documents,27,Entertainment,24,Funny,12,Health,19,Hưng Hà Thái Bình,16,IELTS,4,Memories,82,Review,7,Securities,4,Stories,58,Studies,102,Technology,45,thpt hưng nhân,10,Tips,59,videos,31,
ltr
item
Lê-Huynh.Vn: Funny bilingual English Vietnamese jokes 10 – Truyện cười song ngữ p10
Funny bilingual English Vietnamese jokes 10 – Truyện cười song ngữ p10
Lê-Huynh.Vn
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/10/funny-bilingual-english-vietnamese.html
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/10/funny-bilingual-english-vietnamese.html
true
1538767260075411593
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content