Funny bilingual vietnamese English jokes 8– Truyện cười song ngữ P8

CHILDREN WORDS   A group of professional people posed this question to a group of 4-to-8 -year-olds: "What does love mean?" The ...


 1. CHILDREN WORDS


 

A group of professional people posed this question to a group of 4-to-8 -year-olds: "What does love mean?" The answers they got were broader and deeper than anyone could have imagined. See what you think.

 

"When my grandmother got arthritis, she couldn t bend over and paint her toenails anymore. So my grandfather does it for her all the time, even when his hands got arthritis too. That s love."

 

Rebecca, age 8

 

"Love is when a girl puts on perfume and a boy puts on shaving cologne and they go out and smell each other." Karl, age 5

 

"Love is when you go out to eat and give somebody most of your French fries without making them give you any of theirs."

 

Chrissy, age 6

 

"Love is when someone hurts you. And you get so mad but you don t yell at them because you know it would hurt their feelings."

 

Samantha, age 7

 

"Love is what makes you smile when you re tired." Terri, age 4

 

"Love is when my mommy makes coffee for my daddy and she takes a sip before giving it to him, to make sure the taste is OK. "

 

Danny, age 7

 

"Love is when you kiss all the time. Then when you get tired of kissing, you still want to be together and you talk more. My Mommy and Daddy are like that. They look gross when they kiss. "

 

Emily, age 8

 

"Love is what s in the room with you at Christmas if you stop opening presents and listen." Bobby, age 5

 

"If you want to learn to love better, you should start with a friend who you hate." Nikka, age 6

 

“When you tell someone something bad about yourself and you re scared they won t love you anymore. But then you get surprised because not only do they still love you, they love you even more."

 

Matthew, age 7

 

"There are two kinds of love. Our love. God s love. But God makes both kinds of them." Jenny, age 8

 

"Love is when you tell a guy you like his shirt, then he wears it everyday." Noelle, age 7

 

"Love is like a little old woman and a little old man who are still friends even after they know each other so well." Tommy, age 6

 

"During my piano recital, I was on a stage and scared. I looked at all the people watching me and saw my daddy waving and smiling. He was the only one doing that. I wasn t scared anymore."

 

Cindy, age 8

 

"My mommy loves me more than anybody. You don t see anyone else kissing me to sleep at night." Clare, age 5

 

"Love is when mommy gives daddy the best piece of chicken." Elaine, age 5

 

"Love is when mommy sees daddy smelly and sweaty and still says he is handsomer than Robert Redford." Chris, age 8

 

"Love is when your puppy licks your face even after you left him alone all day." Mary Ann, age 4

 

"I know my older sister loves me because she gives me all her old clothes and has to go out and buy new ones." Lauren, age 5

 

“I let my big sister pick on me because my Mom says she only picks on me because she loves me. So I pick on my baby sister because I love her."

 

Bethany, age 4

 

"When you love somebody, your eyelashes go up and down and little stars come out of you." Karen, age 7

 

"Love is when mommy sees daddy on the toilet and she doesn t think it s gross." Mark, age 8

 

"You really shouldn t say I love you unless you mean it. But if you mean it, you should say it a lot. People forget." Jessica, age 8

 

"God could have said magic words to make the nails fall off the cross, but He didn t. That s love." Max, age 5

 

 1. NGÔN TỪ TRẺ EM


 

Một nhóm người chuyên nghiệp đặt câu hỏi này:” Tình yêu nghĩa là gì?” cho một nhóm trẻ em 4 – 8 tuổi.

 

Những câu trả lời thu đượ c thì sâu và rộng hơn bất cứ ngườ i nào có th ể tưở ng tượng. Hãy xem nh ững gì bạn nghĩ. “Khi bà của cháu bị viêm kh ớp, bà không thể cúi người và sơn móng chân được nữa. Vì thế ông cháu lúc nào cũng sơn móng chân cho bà, ngay cả khi hai bàn tay ông bị viêm khớp. Đó là tình yêu.”

 

Rebecca, 8 tuổi.

 

“Yêu là khi con gái xức nước hoa và con trai xức nước cạo râu côlônhơ và họ đi chơi và ngửi lẫn nhau.” Karl, 5 tuổi

 

“Yêu là khi bạn đi ăn ngoài và cho ai đó phần lớn khoai tây chiên của bạn mà không làm người ta đưa bạn bất cứ cái gì của họ.”

 

Chrissy, 6 tuổi

 

“Yêu là khi ai đ ó làm bạn đau đớn. Và bạn phát khùng dễ sợ nhưng bạn không la hét họ vì bạn biết điều đó sẽ làm tổn thương tự ái của họ.”

 

Samantha, 7 tuổi

 

“Tình yêu là cái làm bạn mỉm cười khi bạn mệt.” Terri, 4 tuổi

 

“Tình yêu là khi má cháu pha cà phê cho ba cháu và má uống một ngụm trước khi đưa cho ba để bảo đảm rằng vị cà phê thì được rồi.”

 

Danny, 7 tuổi

 

“Yêu là khi lúc nào bạn cũng hôn. Sau đó bạn mệt mỏi vì hôn, nhưng bạn vẫn mu ốn ở bên cạnh nhau và bạn nói chuyện nhiều nữa. Má cháu và ba cháu thì giống như vậy. Ba với má cháu trông thô thô khi hôn nhau.”

 

Emily, 8 tuổi

 

“Tình yêu là cái ở trong căn phòng với bạn lúc Nô-en nếu bạn ngừng mở quà tặng và lắng nghe.” Bobby, 5 tuổi

 

“Nếu b ạn muốn học để yêu tốt hơn, bạn nên bắt đầu với một người bạn mà bạn ghét.” Nikka, 6 tuổi

 

“Khi bạn kể người ta nghe cái gì đ ó xấu về bạn và bạn sợ họ sẽ không yêu bạn nữa. Nhưng sau đó bạn trở nên ngạc nhiên không chỉ bởi vì họ còn yêu bạn mà họ còn yêu bạn hơn.”

 

Matthew, 7 tuổi

 

“Có hai thứ tình yêu. Tình yêu của chúng ta. Tình yêu của Chúa. Nhưng Chúa tạo ra cả hai thứ tình yêu.” Jenny, 8 tuổi

 

“Yêu là khi bạn nói với một anh chàng bạn thích áo sơ mi của anh ta, sau đó anh ta mặc nó hằng ngày.” Noelle, 7 tuổi

 

“Yêu giố ng như một bà lão nhỏ và một ông lão nhỏ vẫn làm bạn với nhau ngay cả sau khi họ biết nhau quá rõ.” Tommy, 6 tuổi

 

“Trong cu ộc biễu diễn độ c tấu piano của cháu, cháu ở trên sân kh ấu và đang sợ hãi. Cháu nhìn tất cả mọi người đang xem cháu và thấy ba cháu đang vẫy tay và mỉm cười. Ba cháu là người duy nhất làm điều đó. Cháu không còn sợ nữa.”

 

Cindy, 8 tuổi

 

“Má cháu yêu cháu hơn bất cứ ai. Các cô chú sẽ không thấy bất cứ người nào hôn cháu để đi ngủ vào buổi tối.” Clare, 5 tuổi

 

“Yêu là khi má đưa cho ba miếng thịt gà ngon nhất.” Elaine, 5 tuổi

 

“Yêu là khi má thấy ba nặng mùi và đầy mồ hôi nhưng vẫn nói ba đẹp trai hơn Robert Redford.” Chris, 8 tuổi

 

“Tình yêu là khi con cún của bạn liếm mặt bạn ngay cả sau khi bạn đã để nó ở nhà một mình cả ngày.” Mary Ann, 4 tuổi

 

“Cháu biết chị cháu yêu cháu vì chị cho cháu tất cả quần áo cũ của chị và phải đi mua bên ngoài những món đồ mới.”

 

Lauren, 5 tuổi

 

“Cháu để cho chị lớn cháu rầy la cháu vì má cháu nói chị cháu chỉ rầy la cháu vì chị yêu cháu. Vì thế cháu rầy đứa em nhỏ của cháu vì cháu yêu nó.”

 

Berthany, 4 tuổi

 

“Khi b ạn yêu ai đó, lông mi của bạn giật lên giật xuống và những ngôi sao nhỏ bay ra khỏi người bạn.” Karen, 7 tuổi

 

“Yêu là khi má thấy ba trong toa-lét và má không nghĩ như vậy là gớm.” Mark, 8 tuổi

 

“Bạn th ực sự không nên nói “Em yêu anh” trừ phi bạn muốn nói điều đó. Nhưng nếu bạn muốn nói điều đó, bạn nên nói nhiều về nó. Người ta sẽ quên.”

 

Jessica, 8 tuổi

 

“Chúa có thể nói những lời nhiệm màu để làm những cây đinh rơi khỏi thánh giá, nhưng Ngài không nói. Đó là tình yêu.”

 

Max, 5 tuổi

 

 1. THE CITY BOY AND A DONKEY


 

A City boy, John, moved to the desert and bought a donkey from an old farmer for $100. The farmer agreed to deliver the mule the next day.

 

The next day, the farmer drove up and said, "Sorry, but I have some bad news, the donkey died."

 

"Well, then, just give me my money back." "Can t do that. I went and spent it already." "OK, then, just unload the donkey."

 

"What ya gonna do with him?" "I m going to raffle him off."

 

"You can t raffle off a dead donkey!"

 

"Sure I can. Watch me. I just won t tell anybody he s dead."

 

A month later the farmer met up with the city boy and asked, "Hey John, what happened with that dead donkey?" "I raffled him off. I sold five hundred tickets at two dollars a piece and made a profit of $898.00"

 

"Didn t anyone complain?"

 

"Just the guy who won. So I gave him his two dollars back."

 

 1. THẰNG BÉ THÀNH THỊ VÀ CON LỪA


 

Mộ t thằng bé thành thị, John, chuyển t ới sa mạc và mua một con lừa từ một ông lão nông dân giá 100 đô la. Ông lão nông dân đồng ý giao con lừa ngày hôm sau.

 

Hôm sau, ngườ i nông dân chạy tới và nói:”Xin lỗi, nhưng tôi có tin buồn, con lừa đã chết.” “Thế à, vậy thì đưa tiền lại cho cháu.”

 

“Không được. Tôi đi và tiêu hết rồi.”

 

“Được rồ i, vậ y thì tống khứ con lừa qua cho cháu.” “Cháu sẽ làm gì với con lừa?”

 

“Cháu sẽ mở một giải thưởng xổ số.”

 

“Cháu không thể mở giải thưởng bằng một con cừu chết!”

 

“Chắc chắn cháu làm được. Chờ xem. Cháu sẽ không nói cho ai biết nó là con lừa chết.”

 

Một tháng sau người nông dân gặp đứa bé và h ỏi:”Này John, cái gì xảy đến vớ i con lừa chết?” “Cháu đã mở một giải thưởng xổ số. Cháu bán năm trăm vé giá 2 đô la mỗi vé và lời 898 đô la.” “Có ai thưa kiện gì không?”

 

“Chỉ có người thắng. Vì thế cháu trả lại anh ta 2 đô la.”

 

 1. LITTLE JOHNNY


 

Ten year old Johnny rushes home from school. He invades the fridge and is scooping out some cherry vanilla ice cream... when his mother enters the kitchen She says, "Put that away Johnny. You can t have ice cream now. It s too close to supper time. Go outside and play."

 

Johnny whimpers and says, "There s no one to play with."

 

Trying to placate him, she says, "OK. I ll play with you. What do you want to play?" He says, "I wanna play Mommie and Daddy."

 

Trying not to register surprise, and to further appease him, she says, "Fine, I ll play. What do I do?" Johnny says, "You go up to the bedroom and lie down."

 

Figuring that she can easily control the situation...Mom goes upstairs.

 

Johnny, feeling a bit cocky, swaggers down the hall and opens the utility closet. He dons his father’s old fishing hat. As he starts up the stairs he notices a cigarette butt in the ashtray on the end table. He picks it up and slips it in the corner of his mouth. At the top of the stairs he moves to the bedroom doorway.

 

His mother raises up and says, "What do I do now?"

 

In a gruff manner, Johnny says, "Get your ass downstairs and get that kid some ice cream!"

 

 1. CHÚ BÉ JOHNNY


 

Chú bé Johnny 10 tuổi chạy hộc tốc từ trường về nhà. Chú chiếm ngay cái tủ lạnh và đang vốc kem anh đào vani lên … thì má chú đ i vào nhà bếp. Bà nói:”Đặt cái đó đi chỗ khác, Johnny. Con không thể ăn kem bây giờ. Quá gần giờ ăn tối rồi. Đi ra ngoài và chơi đi.”

 

Johnny thút thít và nói:”Không có ai chơi với con.”

 

Cố dỗ chú, bà mẹ nói:”Đượ c rồi, má sẽ chơi vớ i con. Con muốn chơi gì?” Chú nói:”Con muốn chơi trò Ba và Má. Cố không lộ vẻ ngạc nhiên, và để dỗ chú thêm, bà nói:”Tốt, má sẽ chơi. Má

 

sẽ làm gì?”

 

Johnny nói:”Má sẽ đi lên buồng ngủ và nằm xuống.”

 

Nghĩ rằng bà có thể điều khiển tình hình dễ dàng … Bà đi lên lầu.

 

Johnny, cả m thấy hơ i tự mãn, vênh mặt đi xuống phòng ngoài và mở cử a phòng phục vụ. Chú mặc cái mũ câu cá cũ của ba. Trong lúc chú bắt đầu lên gác, chú chú ý thấy một mẩu thuốc lá trong cái gạt tàn thuốc ở cuối bàn. Chú nhặt lên và ngậm một bên mép. Lên đến lầu, chú đi tới cửa.

 

Má chú đứng dậy và nói:”Má làm gì bây giờ?”

 

Vớ i kiểu cách thô lỗ, chú nói:”Đồ con lừa đi xuống lầu và lấy kem cho thằng bé!”

 

 1. TOILET BRUSH


 

My son Zachary, 4, came screaming out of the bathroom to tell me he d dropped his toothbrush in the toilet. So I fished it out and threw it in the garbage.

 

Zachary stood there thinking for a moment, then ran to my bathroom and came out with my toothbrush. He held it up and said with a charming little smile, "We’d better throw this one out too then, cause it fell in the toilet a few days ago."

 

 1. BÀN CHẢI CẦU TIÊU


 

Con trai tôi Zachary, 4 tuổi, đã kêu thất thanh từ nhà vệ sinh để cho tôi biết nó đã làm rớt bàn chải đánh răng vào toa lét. Vì thế tôi lấy nó ra và quăng vào giỏ rác.

 

Zachary đứng đó suy nghĩ một lúc, sau đ ó ch ạy vào toa lét của tôi và đi ra vớ i bàn chải đánh răng của tôi. Nó giơ lên và hơi cười thú vị nói:”Chúng ta cũng nên ném cái này đi nữa vì nó rơi vào toa lét vài hôm trước.”

 

 1. MOVING WITH JESUS


 

A family recently moved to New Jersey. The first night as the mother was putting her son, 2 1/2, to bed, she said, "Let s say our prayers to Jesus."

 

The little boy asked, "Did he move with us too?"

 

 1. CHUYỂN NHÀ VỚI CHÚA GIÊXU


 

Mộ t gia đình gần đây chuyển tới New Jersey. Đêm đầu tiên trong khi người mẹ đang đặt đứa con trai hai tuổi rưỡi lên giư ờng, chị nói:”Hãy đọc những bài kinh cầu Chúa.”

 

Đứa nhỏ hỏi:”Ông ta cũng chuyển nhà với chúng ta à?”

 

 1. THE BIBLE


 

A father was approached by his small son, who told him proudly."I know what the word Bible means!" His father smiled and replied..... "What do you mean, you know what the word Bible means ?"

 

The son replied, "I mean I figured out what the word stands for!"

 

"Okay," said his father. "So, Son, what does the word Bible stand for?" "That s easy, Daddy..." said the boy, "It stands for Basic Information Before Leaving Earth ."

 

 1. KINH THÁNH


 

Một chú bé đi đến gần ông b ố, nói một cách tự hào:”Con biết ngh ĩa của t ừ “Kinh Thánh”!” Oâng b ố mỉm cười và trả l ời … “Con muốn nói gì, con bi ết nghĩa củ a từ Kinh Thánh (Bible) ?” Chú bé trả lời:”Con muốn nói là con đã luận ra từ đó viết tắt cho cái gì!”

 

“Được rồi,” ông bố nói. “Vậy thì con trai nói đi từ “Bible” là viết tắt của cái gì?”

 

“Dễ thôi bố … “ đứa bé nói. Nó là từ viết tắt của “Thông tin cơ bản trước khi rời khỏi Trái Đất ( Basic Information Before Leaving Earth ).”

 

 1. SWEARING


 

A little boy was caught swearing by his teacher. "Jeffrey," she said, "you shouldn t use that kind of language. Where did you hear it?"

 

"My daddy said it." he responded.

 

"Well, it doesn t matter," explained the teacher, "you don t know even what it means." "I do, so!" Jeffrey corrected. "It means the car won t start."

 

 1. CHỬI THỀ


 

Một chú bé bị cô giáo bắt gặp chửi thề. “Jeffrey,” cô nói, “em không nên dùng loại ngôn từ đó. Em nghe nó ở đâu?”

 

“Ba em nói vậy.” chú trả lời.

 

“À, không sao,” cô giáo nói, “em thậm chí không biết nó có nghĩa gì.” “Em biết mà!” Jeffrey sửa lại. “Nó có nghĩa là chiếc xe không khởi động.”

 

 1. THE INCREDIBLY FINE ARCHER


 

A duke is hunting in a forest with his men-at-arms and servants when he comes upon a tree. Archery targets are painted all over it, and smack in the middle of each is an arrow.

 

"Who is this incredibly fine archer?" cries the duke. "I must find him."

 

After continuing through the forest for a few miles, he comes across a small boy carrying a bow and arrow. Eventually the boy admits that it was he who

 

shot the arrows plumb in the center of all the targets.

 

"You didn t just walk up to the targets and hammer the arrows into the middle, did you?" asks the duke worriedly. "No my lord. I shot them from 100 paces. I swear it by all that I hold holy."

 

"That is truly astonishing," says the duke. "I hereby admit you into my service. But I must ask one favor in return. You must tell me how you came to be such an outstanding shot."

 

"Well," said the boy, "first I fire the arrow at the tree, and then I paint the target around it."

 

 1. TAY CUNG ĐÁNG KINH NGẠC


 

Mộ t công tước đang đi săn trong rừng vớ i những người lính vũ trang và bầy tôi thì ông ta đến bên một cây rừng. Bia bắn cung được sơn lên khắp thân cây, và cắm đúng vào giữa mỗi cái là một mũi tên.

 

“Ai là cung thủ đáng kinh ngạc này?” công tước kêu lên. “Tôi phải tìm anh ta.”

 

Tiếp t ục xuyên qua rừng một vài d ặm, ông ta tình cờ gặp một chú bé mang cung tên. Cuối cùng chú bé thừa nhận chính chú bắn những mũi tên đúng ngay vào giữa những cái đích.

 

“Cháu không leo lên những cái đích và đóng những mũi tên vào giữa đích chứ, phải không?” vị công tước hỏi một cách lo lắng.

 

“Không, thưa ngài. Cháu bắn từ xa 100 bước. Cháu xin thề bằng tất cả những cái cháu cho là linh thiêng.”

 

“Đáng kinh ngạc th ật sự,” công tước nói. “Chính vì vậy ta sẽ thu nhận cháu. Nhưng ta muốn một sự đáp trả. Cháu phải cho ta biết làm thế nào chú trở thành một cung thủ ngoại hạng như vậy.”

 

“À,” đứa bé nói, “ trước tiên cháu bắn tên vào cây, sau đó cháu vẽ đích xung quanh nó.”

 

 1. QUESTIONS OF THE DAY


 

(As answered by elementary school students) How Do You Decide Who To Marry?

 

You got to find somebody who likes the same stuff. Like, if you like sports, she should like it. - Alan, age 10

 

No person really decides before they grow up who they re going to marry. God decides it all way before, and you get to find out later who you re stuck with.

 

- Kirsten, age 10

 

What is the Right Age To Get Married?

 

Twenty-three is the best age because you know the person FOREVER by then. - Camille, age 10

 

No age is good to get married at. You got to be a fool to get married. - Freddie, age 6

 

What Do Your Think Your Mom and Dad Have In Common? Both don t want any more kids.

 

- Lori, age 8

 

What Do Most People Do On A Date?

 

Dates are for having fun, and people should use them to get to know each other. Even boys have something to say if you listen long enough. - Lynnette, age 8

 

On the first date, they just tell each other lies, and that usually gets them interested enough to go for a second date.

 

- Martin, age 10

 

What Would You Do On A First Date That Was Turning Sour?

 

I d run home and play dead. The next day I would call all the newspapers and make sure they wrote about me in all the dead columns.

 

- Craig, age 9

 

When Is It Okay To Kiss Someone? When they re rich. - Pam, age 7

 

The law says you have to be eighteen, so I wouldn t want to mess with that. - Curt, age 7

 

The rule goes like this: If you kiss someone, then you should marry them & have kids with them. It s the right thing to do.

 

- Howard, age 8

 

Is It Better To Be Single or Married?

 

It s better for girls to be single but not for boys. Boys need someone to clean up after them. - Anita, age 9

 

How Would The World Be Different If People Didn t Get Married? There sure would be a lot of kids to explain, wouldn t there?

 

- Kelvin, age 8

 

How Would You Make a Marriage Work?

 

Tell your wife that she looks pretty even if she looks like a truck. - Ricky, age 10

 

 1. NHỮNG CÂU HỎI TRONG NGÀY


 

(Được những h ọc sinh tiểu họ c trả lời.) Bạn quyết định ai là người để cưới?

 

Bạn phải tìm ai đó thích những thứ như bạn. Chẳng hạn, nếu bạn thích thể thao, cô ấy nên thích thể thao Alan, 10 tuổi

 

Không ai thực sự quyết định họ sẽ cưới ai trước khi họ lớn lên. Chúa quyết định trước tất cả, và bạn phải

 

tìm ra ai là người bạn mắc duyên nợ sau đó. Kirsten, 10 tuổi

 

Tuổi nào là thích hợp để cưới?

 

Hai mươ i ba là tuổi tốt nhất vì bạn biết người đó mãi mãi lúc đó. Camille, 10 tuổi.

 

Không có tuổi nào là thích hợp để cưới cả. Bạn trở thành một thằng ngốc khi cưới. Freddie, 6 tuổi. Bạn nghĩ bố và mẹ có đi ểm gì chung? Cả hai đều không muốn có thêm con. Lori, 8 tuổi

Phần lớn người ta làm gì khi hẹn hò?

 

Hẹn hò là để làm vui, và người ta nên dùng những cuộc hẹn để hiểu biết lẫn nhau. Ngay cả con trai cũng có vài điều để nói nếu bạn nghe đủ lâu.

 

Lynnette, 8 tuổi

 

Trong lần hẹn đầu tiên, họ chỉ nói láo nhau, và điều đó thường làm họ cảm thấy thú vị đủ để hẹn lần hai. Martin, 10 tuổi

 

Bạn làm gì khi hẹn hò lần đầu mà trở nên tồi tệ đi?

 

Tôi sẽ chạy về nhà và giả chết. Ngày hôm sau tôi sẽ gọi tất cả các tờ báo và làm sao để bảo đảm là họ viết về tôi trên những cột cáo phó.

 

Craig, 9 tuổi

 

Khi nào thì hôn một người khác được? Khi họ giàu có. Pam, 7 tuổi

 

Luật nói rằng bạn phải được mười tám tuổi, vì thế tôi sẽ không muốn rắc rối với điều đó. Curt, 7 tuổi

 

Luật lệ thì như thế này: Nếu bạn hôn ai đó, sau đó bạn nên cưới họ và có con với họ. Đó là một việc làm đúng. Howard, 8 tuổi

 

Độc thân và có gia đình cái nào tốt hơn?

 

Con gái độc thân thì tốt hơn nhưng con trai thì không. Con trai cần có người để được giữ sạch sẽ. Anita, 9 tuổi

 

Làm thế nào để bạn để bạn giữ gìn một cuộc hôn nhân?

 

Nói vớ i vợ rằng cô ấy dễ thương ngay cả khi cô ta trông như một chiếc xe tải. Ricky, 10 tuổi

 

 1. PRIEST AND THE DOORBELL


 

A priest is walking down the street one day when he notices a small boy trying to press a doorbell on a house across the street. However, the doorbell is just out of his reach.

 

After watching the boy s efforts for some time, the priest moves closer to the boy s position. He steps smartly across the street, walks up behind the little fellow and, placing his hand kindly on the child s shoulder, leans over and gives the doorbell a ring.

 

Crouching down to the child s level, the priest smiles benevolently and asks, "And now what, my little man?" The boy turns and yells, "NOW WE RUN!"

 

 1. VỊ LINH MỤC VÀ CHUÔNG CỬA


 

Vào một ngày kia một vị linh mục đang đi trên đường thì ông ta chú ý th ấy một chú bé đang cố gắng nhấn chuông cửa trên một cái nhà bên kia đường. Tuy vậy, cái chuông ở ngoài tầm với của chú.

 

Sau khi xem những cố gắng của chú bé trong một lúc, linh mục tiến gần hơn về ch ỗ chú bé. Ông bước nhanh qua đường, đi lại phía sau chàng trai nhỏ và dịu dàng đặt trên vai đứa trẻ, nghiêng người về trước và nhấn chuông. Cuối xuống đứa bé, linh mục cười nhân từ và hỏi:”Và bây giờ đến cái gì, ông nhỏ?”

 

Thằng bé quay ra và la:”Bây giờ thì chạy !”

 

COMMENTS

Tên

Discoveries,44,Documents,27,Entertainment,24,Funny,12,Health,19,Hưng Hà Thái Bình,16,IELTS,4,Memories,82,Review,7,Securities,4,Stories,58,Studies,102,Technology,45,thpt hưng nhân,10,Tips,59,videos,31,
ltr
item
Lê-Huynh.Vn: Funny bilingual vietnamese English jokes 8– Truyện cười song ngữ P8
Funny bilingual vietnamese English jokes 8– Truyện cười song ngữ P8
Lê-Huynh.Vn
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/10/funny-bilingual-vietnamese-english.html
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/10/funny-bilingual-vietnamese-english.html
true
1538767260075411593
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content