Funny bilingual vietnamese English jokes 5– Truyện cười song ngữ P5

40. MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLES This is a message for all of you singles. Is life getting you down? Guys, have you been getting depressed...

40. MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLES

This is a message for all of you singles. Is life getting you down?

Guys, have you been getting depressed because there is simply not enough women to go around? And ladies, are you tired of the guys being to afraid to ask you out?

Well here it is, the answer to everyone s deepest wish! Here is "The Guide

to Being Dumped." These are the top 10 dumping lies translated to their true eanings for all of you. "I m not ready for that type of commitment"

Translation: I don t want to date you; however, you can take me out to dinner and a movie every once in a while. Just don t hang around me so much that you scare away the people I really want to date.

"God doesn t want me to date right now. "

Translation: I don t know why I said yes in the first place. God doesn t want me to date someone as ugly as you.

"I only date older men/women."

Translation: I only date older men/women who have more money than you do. "You re just not my type." Translation: When I look at you, and think of kissing you, I get physically sick. "You re too good for me." Translation: I m too good/much cool for you. "You re too much like a brother/sister"

Translation: I like you, but you just don t turn me on. "You ll always have a special place in my heart."

Translation: My lawyer will contact you soon about the restraining order. "I think we should date other people."

Translation: Look, I m late for my date, he/she s probably waiting in the parking lot. I ve got to go.

"I just don t have the time to date anyone."

Translation: You DO realize that I ve been avoiding you for months now...

"Maybe we can get together real soon."

Translation: Perhaps if you were the last man/woman on Earth.

40. THÔNG ĐIỆP CHO TẤT CẢ CÁC BẠN – NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN

Đây là thông điệp cho tất cả các bạn – những người độc thân. Cuộc sống có làm các bạn buồn không?

Các bạn nam, các bạn đ ã chán nản vì đơn giản là không có đủ phụ nữ để giao du ? Và các bạn nữ, các bạn có nhàm chán với những bạn trai ngại mời bạn đi chơi?

Đây rồ i, câu tr ả l ời cho ước mong sâu kín nhất của mọi người! Đây là “Hướng dẫn cho việc bị từ chối.” Đây là 10 lời dối gian để từ chối được dịch ra chân nghĩa cho tất cả các bạn.

“Em không sẵn lòng cho kiểu tận tình đó”

Dịch: Tôi không muốn hẹn hò với anh; tuy nhiên, anh có thể thỉnh thoảng đưa tôi đi chơ i để ăn t ối và xem phim. Chỉ đừng lẩn quẩn quanh tôi quá nhiều đến nỗi làm những người khác – những người mà tôi thực sự muốn hẹn hò – hoảng sợ.

“Chúa không muốn em/anh làm một cái hẹn ngay bây giờ.”

Dịch: Tôi không biết sao tôi nói “có” ở nơi đầu tiên.Chúa không muốn tôi hẹn hò với một người xấu xí như anh/em.

“Em chỉ hẹn hò với những người lớn tuổi hơn.”

Dịch:Tôi chỉ hẹn hò vớ i những người lớn tuổi hơn, những người có nhiều tiền hơn anh. “Em/anh không phải là tuýp người như tôi”

Dịch: Khi tôi nhìn vào em/anh, và nghĩ tới việc hôn em/anh, tôi phát bệnh thật sự. “Anh/em quá tốt đối với tôi.”

Dịch:Tôi hoàn toàn/rất lãnh đạm đối với anh/em. “Anh /em rất giống anh trai/em gái em/anh.”

Dịch: Tôi mến anh/em, nhưng anh/em không làm tôi yêu được. “Anh/em luôn có một vị trí đặc biệt trong tim em/anh.”

Dịch: Lu ật sư của tôi sẽ mau gặp anh/cô về lệnh ngăn giữ. “Em/anh nghĩ chúng ta nên hẹn người khác.”

Dịch: Hãy xem, tôi trễ hẹn, anh ấy/cô ấy hầu như chắc chắn đang đợi ở bãi đậu xe. Tôi phải đi. “Em chỉ không có thời giờ để hẹn với bất cứ ai.”

Dịch: Anh phải nhận ra rằng tôi đã tránh mặt anh trong nhiều tháng nay … “Chúng ta có thể gần gũi nhau

trong thời gian sắp tới thực sự.”

Dịch: Có lẽ anh/em là người đàn ông/ đàn bà cuối cùng trên Trái đất.

Tập 2

41. HOW TO PLEASE A WOMAN

A group of girlfriends are on vacation when they see a 5- story hotel with a sign that reads: "For Women Only." Since they are without their boyfriends and husbands, they decide to go in.

The bouncer, a very attractive guy, explains to them how it works. "We have 5 floors. Go up floor-by-floor,and once you find what you are looking for, you can stay there. It s easy to decide since each floor has a sign telling you what s inside."

So they start going up and on the first floor the sign reads: "All the men on this floor are short and plain." The friends laugh and without hesitation move on to the next floor.

The sign on the second floor reads: "All the men here are short and handsome." Still, this isn t good enough, so the friends continue on up.

They reach the third floor and the sign reads: "All the men here are tall and plain." They still want to do better, and so, knowing there are still two floors left, they continued on up.

On the fourth floor, the sign is perfect: "All the men here are tall and handsome." The women get all excited and are going in when they realize that there is still one floor left. Wondering what they are missing, they head on up to the fifth floor.

There they find a sign that reads: "There are no men here. This floor was built only to prove that there is no way to please a woman."

41. LÀM SAO ĐỂ LÀM VỪA LÒNG MỘT PHỤ NỮ

Ở Một nhóm b ạn gái đ ang kỳ nghỉ thì họ thấy một khách sạn 5 tầng với một tấm biển đề:”Chỉ dành cho phụ nữ.” Vì họ không có bạn trai và chồng nên họ quyết định đi vào.

Ở Tay “bảo kê”, một gã rất hấp dẫn, giải thích cho họ khách sạn ho ạt động ra sao. “Chúng tôi có 5 tầng. Đi lên từng tầng, và khi các bạn tìm cái gì các bạn đang tìm kiếm, các bạn có thể ở đó.Quyết định ở tầng nào thì dễ vì mỗi tầng có một tấm biển cho bạn biết cái gì ở trong.”

Ở Nghe vậy, họ b ắt đầu đi lên và trên tầng thứ nhất, tấm biển đề:”Tất cả đàn ông ở tầng này đều lùn và thường.” Nhóm bạn cười và không đi lên tầng kế tiếp không do dự.

Ở Tấm biển ở tầng thứ hai đề:”T ất cả đàn ông ở đây đều lùn và đẹp trai.” Cũng vậy, tầng này vẫn không đủ hay, vì thế nhóm bạn lại tiếp tục đi lên trên.

Ở Họ tới tầng thứ ba và tấm biển đề:” Tất cả đàn ông ở đây đều cao và thường.” Họ vẫn muốn hơn, và như thế, biết vẫn còn hai tầng nữa, họ tiếp tục đi lên trên.

Ở tầng thứ tư, tấm biển ghi tuyệt hảo:”Tất cả đàn ông ở đây đều cao và đẹp trai.” Nhóm phụ nữ tất cả đều phấn chấn và đi vào thì họ nhận ra rằng vẫn còn một tầng nữa.Lấy làm ngạc nhiên mình đang thiếu cái gì, họ đi lên tầng nă m.

đây họ tìm thấy tấm biển đề:”Không có đàn ông ở đây. Tầng này được xây dựng chỉ để chứng tỏ rằng không có cách nào để làm hài lòng một phụ nữ.”

42. UGLY BABY

A woman gets on a bus holding a baby.

The bus driver says, "That s the ugliest baby I ve ever seen."

In a huff, the woman slammed her fare into the fare box and took an aisle seat near the rear of the bus. The man seated next to her sensed that she was agitated and asked her what was wrong. "The bus driver insulted me," she fumed.

The man sympathized and said: "Why, he s a public servant and shouldn t say things to insult passengers." "You re right" she said. "I think I ll go back up there and give him a piece of my mind."

"That s a good idea" the man said. "Here, let me hold your monkey."

42. ĐỨA BÉ XẤU XÍ

Một phụ nữ đi lên xe buýt với một đứa bé bế trên tay. Tài xế nói:”Đó là đứa bé xấu nhất mà tôi từng thấy.”

Trong cơn bực tức, người phụ nữ quẳng tiền vé vào ô thu tiền và ngồi vào một chiếc ghế gần sau xe. Người đàn ông ngồi gần chị ta hiểu rằng chị ta đang bị kích động và hỏi chị ta điều gì đã xảy ra. “Tài xế lăng mạ tôi,” chị ta nổi đóa.

Người đàn ông thông cảm và nói:”Sao, anh ta làm dịch vụ công cộng và không nên nói những điều lăng mạ hành khách.”

“Anh đúng đó, “ chị ta nói.”Tôi nghĩ tôi sẽ đi ngược lên trên và nói toạc ra với anh ta.” “Đó là ý kiến hay” người đàn ông nói.”Này, hãy để tôi bế con khỉ của chị.”

43. WHAT DO YOU GET FOR 25$ ?

George and Harriet were married twenty- five years. They decided to celebrate with a trip to Las Vegas. When they entered the hotel/casino and registered, a sweet young woman dressed in a very short skirt, became very friendly. George brushed her off rather rudely. Harriet objected, "George, she was nice, that young woman, and you were so rude."

"Harriet, she s a prostitute."

"I don t believe you. That sweet young lady?" "Let s go up to our room and I ll prove it."

In their room, George called down to the desk and asked for Bambi to come to room 1217. "Now," he said, "you hide in the bathroom with the door open just enough

to hear us, okay?" She did. Soon, there was a knock on the door. George opened it and Bambi walked in, swirling her hips provocatively.

"So, I see you re interested after all," she said. George asked, "How much do you charge?" "$125 basic rate, $100 tips for special services."

George was taken aback. " $125! I was thinking more in the range of $25." Bambi laughed derisively. "You must really be a hick if you think you can buy sex for that price."

"Well," said George, "I guess we can t do business.Goodbye."

After she left, Harriet came out of the bathroom. "I just can t believe it." George said, "Let s forget it. We ll go have a drink, then eat dinner."

At the bar, as they sipped their cocktails, Bambi came up behind George pointed slyly at Harriet, and said, "See what you get for $25?"

43. ANH CÓ GÌ VỚI 25 ĐÔ LA?

George và Harriet cưới nhau đã được 25 năm.Họ quyết định làm lễ kỷ niệm bằng một chuyến đ i chơ i ở Las Vegas.Khi họ bước vào khách sạn/sòng bài và đăng ký, một phụ nữ trẻ hấp dẫn mặc một chiếc váy rất ngắn trở nên rất thân thiện với họ.George gạt cô ta một cách hơi khiếm nhã.

Harriet phản đối:” George, người phụ nữ trẻ đó dễ thương, và anh thật khiếm nhã.” “Harriet, cô ta là một gái điếm.”

“Em không tin anh.Người phụ nữ trẻ hấp dẫn đó ư?” “Chúng ta hãy đi lên phòng và anh sẽ chứng minh điều đó.”

Trong phòng họ, George gọi xuống quầy và gọi Bambi đến phòng 1217.

“Bây giờ,” anh ta nói, “em nấp trong phòng tắm, cửa mở ra chỉ đủ để nghe anh và cô ta, được chứ?” Cô vợ làm theo.Chẳng bao lâu, có một tiếng gõ cửa. George mở ra và Bambi đi vào, đong đưa hông một cách khêu gợi.

“Như v ậy, sau h ết, em th ấy anh đã chú ý,” cô ta nói. George hỏi:”Cô tính bao nhiêu?”

“125 đô giá nền, 100 đô buộc boa phục vụ đặc bi ệt.” George sửng sốt:”125 đô! Tôi đang cân nhắc với cỡ 25 đô.”

Bambi cười giễu:”Anh hẳn phải là một gã nhà quê thực sự nếu anh nghĩ anh có thể mua được sex với giá đó.” “Thôi,” George nói,”tôi cho là chúng ta không thể làm việc đó.Tạm biệt.”

Sau khi cô ta đi, Harriet đi ra khỏi phòng tắm. “Em không thể tin được.” George nói:”Chúng ta hãy quên

điều đó đi.Chúng ta sẽ đi uống, sau đó ăn cơm.

Tại quầy, trong khi họ đang nhấm nháp cốctây, Bambi đi đến đằng sau George, kín đáo chỉ vào Harriet và nói:”Xem anh có gì với 25 đô?”

44. I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT GIRL

A friend asked me the other day why i never got married.

I replied "Well, I guess I just never met the right woman... I guess I ve been looking for the perfect girl." "Oh, come on now," said my friend. "Surely you have met at least one girl

that you wanted to marry."

"Yes, there was one girl... once. I guess she was the one perfect girl -- the only perfect girl I really ever met. She was just the right everything... I really mean that she was the perfect girl for me."

"Well, why didn t you marry her?" asked my friend.

I shrugged my shoulders and replied, "She was looking for the perfect man."

44. TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO

Một ngày kia, một người bạn hỏi tôi tại sao tôi không cưới vợ.

Tôi trả lời:”À, tôi đoán rằng tôi không bao giờ gặp một phụ nữ mong muốn … Tôi ước chừng tôi đã tìm kiếm một cô gái hoàn hảo.”

“Ồ, tiếp tục đi nào,” bạn tôi nói. “Chắc chắn anh đã gặp ít nhất một cô gái anh muốn cưới.”

“Đúng, có một cô … một lần. Tôi ước chừng cô ta là một cô gái hoàn hảo – một cô gái hoàn hảo duy nhất tôi từng gặp thực sự. Mọi thứ cô ta đều đúng … Tôi thực sự muốn nói rằng cô ta là cô gái hoàn hảo đối với tôi.”

“Lạ quá, tại sao bạn không cưới cô ta?” bạn tôi hỏi.

Tôi nhún vai và trả lời:” Cô ta mong chờ một người đàn ông hoàn hảo.”

45. TWO DEALERS AND A VERY ATTRACTIVE LADY

Two bored casino dealers are waiting at a craps table. A very attractive lady comes in and wants to bet $20,000 on a single roll of the dice.

She says, "I hope you don t mind, but I feel much luckier when I m bottomless."

With that, she strips naked from the waist down, and rolls the dice while yelling, "Momma needs a new pair of pants!"

She then begins jumping up and down and hugging and kissing each of the dealers. "YES! I WIN! I WIN!"

With that, she picks up her money and clothes and quickly leaves. The dealers just stare at each other dumbfounded.

Finally one of them asks, "What did she roll anyway?"

The other answers, "I don t know! I thought YOU were watching!"

45. HAI NGƯỜI CHIA BÀI VÀ MỘT PHỤ NỮ RẤT HẤP DẪN

Hai người chia bài mệt mỏi đang ngồi đợi tại bàn xí ngầu. Một phụ nữ rất hấp dẫn bước vào và muốn đánh một ván 20.000 đô la trong một cú thả xí ngầu duy nhất.

Nàng nói:”Em hy vọng hai anh không ngại, nhưng em nghĩ sẽ may mắn hơn nhiều khi em “không đáy”. Theo lời nói, nàng cởi khỏa thân từ eo xuố ng, rồi gieo xí ngầu với tiếng reo:”Má cần một cái quần mới!” Sau đó nàng nhảy lên xuống và ôm và hôn hai người chia bài.”ĐÚNG! EM THẮNG! EM THẮNG!”

Với lời nói đó, nàng ôm tiền và quần áo và rời đi nhanh chóng.Hai người chia bài nhìn nhau chằm chặp chết điếng. Cuối cùng một trong hai người hỏi:”Dù sao đi nữa thì cô ta đã gieo số mấy?”

Ng ười kia đáp:”Tôi không biết! Tôi nghĩ ANH đang canh!”

46. BEFORE I MARRY SARAH

Patient: "Doctor, before I marry Sarah next Saturday, there s something I d like to get off my chest." Doctor: "What s that?"

Patient: "A tattoo saying I love Alice. "

46. TRƯỚC KHI TÔI CƯỚI SARAH

Bệnh nhân: “Bác sĩ, trước khi tôi cưới Sarah thứ bảy tới, tôi muốn lấy một thứ ra khỏi ngực.” Bác sĩ: “Cái đó là cái gì?”

Bệnh nhân:”Một hình xăm có chữ “Tôi yêu Alice.””

47. DOCTOR IN THE HOUSE

A strained voice called out through the darkened theater,"Please, is there a doctor in the house?!" Several men stood up as the lights came on.

An older lady pulled her daughter to stand next to her,"Good, are any of you doctors single and interested in a date with a good girl?"

47. BÁC SĨ TRONG NHÀ HÁT

Một giọng nói căng thẳng vọng ra xuyên qua bóng tối rạp hát:” Xin vui lòng cho biết có một bác sĩ trong nhà hát không?!”

Một số đàn ông đứng lên trong khi đèn bật sáng.

Một ngườ i đàn bà có tuổi kéo người con gái đứng cạnh bà ta:”Tốt, bác sĩ các anh có ai còn độc thân và thích se duyên với một cô gái sáng giá không?”

48. TWO NUNS IN AN ALLEY

Two nuns went out of their convent to sell cookies. One of them was known as Sister Mathematical and the other one was known as Sister Logical. It was getting dark and they were still far away from the convent.

Sister Logical: Have you noticed that a man has been following us for the past half-hour? Sister Mathematical: Yes, I wonder what he wants.

Sister Logical: It s logical. He wants to rape us.

Sister Mathematical: Oh, no! At this rate he will reach us in 15 minutes at the most. What can we do? Sister Logical: The only logical thing to do, of course, is to walk faster.

Sister Mathematical: It s not working.

Sister Logical: Of course it s not working. The man did the only logical thing. He started to walk faster too. Sister Mathematical: So, what shall we do? At this rate he will reach us in one minute.

Sister Logical: The only logical thing we can do is split. You go that way and I ll go this way. He cannot follow us both.

So the man decided to follow Sister Logical. Sister Mathematical arrived at the convent and was worried about what had happened to Sister Logical. Then Sister

Logical arrived, breathless and flushed.

Sister Mathematical: "Sister Logical! Thank God you are here! Tell me what happened!"

Sister Logical: The only logical thing happened. The man couldn t follow us both, so he followed me.

Sister Mathematical: Yes, yes! But what happened then?

Sister Logical: I started to run as fast as I could and he started to run as fast as he could. Sister Mathematical: And?

Sister Logical: The only logical thing happened. He reached me. Sister Mathematical: Oh, dear! What did you do?

Sister Logical: The only logical thing to do. I lifted my dress up. Sister Mathematical: Oh, Sister! What did the man do?

Sister Logical: The only logical thing to do. He pulled down his pants. Sister Mathematical: Oh, no! What happened then?

Sister Logical: Isn t it logical, Sister? A nun with her dress up can run much faster than a man with his

pants down........

48. HAI MA-XƠ TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Hai ma-xơ rời tu viện đi bán bánh. Một người tên là Xơ Toán Học và người kia tên là Xơ Logic. Trời đang tối dần và họ vẫn còn cách xa tu viện.

Xơ Logic: Xơ có chú ý thấy một người đàn ông đã đi theo sau chúng ta trong nửa giờ qua không? Xơ Toán học: Ờ, và tôi tự hỏi hắn muốn gì.

Xơ Logic: Theo logic, hắn muốn hiếp chúng ta.

Xơ Toán h ọc: Oâi, không! Với đà này thì cao lắm 15 phút nữa hắn sẽ bắt kịp chúng ta. Chúng ta có thể làm gì ? Xơ Logic: Dĩ nhiên, việc duy nhất theo logic cần làm là đi nhanh hơn.

Xơ Toán học: Điều đó không hiệu quả.

Xơ Logic: Dĩ nhiên điều đó không hiệu quả. Hắn cũng làm theo việc duy nhất theo logic. Hắn cũng bắt đầu đi nhanh hơn.

Xơ Toán học: Thế thì chúng ta sẽ làm gì? Với đà này hắn sẽ bắt kịp chúng ta trong một phút.

Xơ Logic: Việc duy nhất theo logic chúng ta có thể làm là tách đôi ra. Xơ đi đường đó và tôi sẽ đi đường này. Hắn không thể đi theo hai ta.

Do vậy gã đàn ông quyết định theo xơ Logic. Xơ Toán học về đến tu viện và lo lắng về sự việc xảy ra cho xơ Logic. Sau đó xơ Logic về, thở hổn hển và đỏ mặt.

Xơ Toán học: Xơ Logic! Tạ ơn Chúa xơ đã về đây. Hãy kể tôi nghe điều gì đã xảy ra!

Xơ Logic: Điều duy nhất theo logic đã xảy ra. Hắn không thể theo hai ta, vì thế hắn theo tôi. Xơ Toán học: Đúng, đúng! Nhưng sau đó điều gì xảy ra?

Xơ Logic: Tôi bắt đầu chạy nhanh nhất mà tôi có thể và hắn bắt đầu chạy nhanh nhất mà hắn có thể. Xơ Toán học: Sau đó?

Xơ Logic: Điều duy nhất theo logic đã xảy ra. Hắn bắt kịp tôi. Xơ Toán học: Ô trời ơi! Xơ đã làm gì?

Xơ Logic: Làm điều duy nh ất theo logic. Tôi kéo váy lên. Xơ Toán học: Oâi, xơ! Hắn làm gì?

Xơ Logic: Làm điều duy nhất theo logic. Hắn tuột quần hắn xuống. Xơ Toán học: Oâi, không! Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Xơ Logic: Điều đó không logic sao, xơ? Một nữ tu sĩ với chiếc váy kéo lên có thể chạy nhanh hơn một gã đàn ông với chiếc quần tuột xuống …

49 .GOD AND EVE IN THE GARDEN

One day in the Garden of Eden, Eve calls out to God... "Lord, I have a problem!" "What s the problem, Eve?"

"Lord, I know you ve created me and have provided this beautiful garden and all of these wonderful animals, and that hilarious comedic snake, but I m just not happy."

"Why is that, Eve?" came the reply from above. "Lord, I am lonely. And I m sick to death of apples."

"Well, Eve, in that case, I have a solution. I shall create a man for you." "What s a man, Lord?"

"This man will be a flawed creature, with many bad traits. He ll lie,cheat, and be vainglorious; all in all, he ll give you a hard time. But, he ll be bigger, faster, and will like to hunt and kill things. He will look silly aroused, but since you ve been complaining, I ll create him in such in a way that he will satisfy your physical needs. He ll be witless and will revel in childish things like fighting and kicking a ball about. He won t be too smart, so he ll also need your advise to think properly.”

"Sounds great," says Eve, with an ironically raised eyebrow. "What s the catch, Lord?"

"Yeah, well.... you can have him on one condition." "What s that, Lord?"

"As I said, he ll be proud, arrogant, and self-admiring . . . So you ll have to let him believe that I made him first . . .

So, just remember . . . it s our secret . . . Woman to woman."

49. CHÚA VÀ EVA TRÊN VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

Một ngày kia trên vườn địa đàng, Eva gọi Chúa … “Chúa, con có vấn đề!” “Vấn đề gì, Eva?”

“Lạy Chúa, con biết ngài đã tạo ra con và đã tạo ra khu vườn đẹp đẽ và tất cả những con thú tuyệt diệu, và con rắn vui nhộn kia, nhưng con thật không vui.”

“Tại sao, Eva?” có tiếng nói từ trên cao.

“Thưa Chúa, con cô đơn. Con chán ngán những trái táo.”

“À, Eva, vậy thì ta có một cách. Ta sẽ tạo một người đàn ông cho con.” “Lạy Chúa, một “người đàn ông” là gì?”

“Người đàn ông này sẽ là một tạo vật không hoàn thiện, có nhiều tính x ấu. Anh ta sẽ nói dố i, lừa g ạt và hay khoe khoang; nói chung, anh ta sẽ không làm con vui sướng. Nhưng anh ta sẽ vạm v ỡ hơn, nhanh hơn và sẽ thích đi săn và giết thú vật. Anh ta trông có vẻ gợi sự ngớ ngẩn, nhưng vì con đã than thở, ta sẽ t ạo anh ta theo cách anh ta sẽ làm con hài lòng về những đòi hỏi thể chất của con. Anh ta sẽ không khôn ngoan và sẽ say sưa những thứ trẻ con nh ư đánh nhau và đá banh lung tung. Anh ta sẽ không quá thông minh, vì thế anh ta cũng cần lời khuyên của con để suy nghĩ đúng đắn.”

“Tuyệt quá,” Eva nói với một bên lông mày nhướn lên mỉa mai. “Còn việc đánh lừa anh ta thì sao, thưa ngài?”

“Ừ, à … con có thể làm việc đó với điều kiện.” “Điều kiện gì, thưa ngài?”

“Như ta đã nói, anh ta sẽ kiêu hãnh, ngạo mạn và tự hào … Vì thế con sẽ phải làm anh ta tin rằng ta tạo ra anh ta trước … Vì thế, hãy nhớ … đó là bí mật của chúng ta … Phụ nữ với nhau.”

COMMENTS

Tên

Discoveries,44,Documents,27,Entertainment,24,Funny,12,Health,19,Hưng Hà Thái Bình,16,IELTS,4,Memories,82,Review,7,Securities,4,Stories,58,Studies,102,Technology,45,thpt hưng nhân,10,Tips,59,videos,31,
ltr
item
Lê-Huynh.Vn: Funny bilingual vietnamese English jokes 5– Truyện cười song ngữ P5
Funny bilingual vietnamese English jokes 5– Truyện cười song ngữ P5
Lê-Huynh.Vn
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/10/funny-bilingual-vietnamese-english_1.html
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/10/funny-bilingual-vietnamese-english_1.html
true
1538767260075411593
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content