Funny bilingual vietnamese English jokes 6– Truyện cười song ngữ P6

50. THE WANTED AD RESPONDENT 1. RICH WIDOW LOOKING FOR MAN TO SHARE LIFE AND FORTUNE WITH THE FOLLOWING QUALIFICATIONS: 2. WON T BEAT ME UP ...

50. THE WANTED AD RESPONDENT

1. RICH WIDOW LOOKING FOR MAN TO SHARE LIFE AND FORTUNE WITH THE FOLLOWING QUALIFICATIONS:

2. WON T BEAT ME UP

3. WON T RUN AWAY

4. HAS TO BE GREAT IN BED

For several months, her phone rang off the hook, her doorbell was ringing constantly, she received tons of mail...all to no avail. None of the men seemed to meet her qualifications.

Then one day the doorbell rang yet again. She opened the door to find a man, with no arms and no legs, lying on the mat. Perplexed, she asked, "Who are you and what do you want?"

"Hi," said the man "Your search is over, for I am the man of your dreams. I ve got no arms, so I can t beat you up and I ve got no legs, so I can t run away."

The old woman asked, "What makes you think you re so great in bed?" To which he replied, "I rang the doorbell, didn t I?"

50. LỜI ĐÁP CHO QUẢNG CÁO TÌM CHỒNG

QUẢ PHỤ GIÀU CÓ TÌM NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỂ CHIA SẺ CUỘC ĐỜI VÀ TÀI SẢN VỚI NHỮNG PHẨM CHẤT SAU:

1. KHÔNG ĐÁNH TÔI

2. KHÔNG BỎ ĐI

3. PHẢI TUYỆT VỜI TRÊN GIỪ ỜNG

Trong vài tháng, đi ện thoại bà ta gọi liên tục, chuông cửa reo liên tục, bà ta nh ận hàng tấn thư ... tất cả đều không có lợi gì. Không có người đàn ông nào có vẻ đáp ứng được những phẩm chất bà ta đưa ra.

Sau đó một ngày kia chuông cửa hãy còn reo trở lại. Bà ta mở cửa thấy một người đàn ông, không tay không chân, nằm trên một tấm thảm. Cảm thấy khó hiểu, bà ta hỏi:”Ông là ai và ông muốn gì?”

“Xin chào,” người đ àn ông nói. “Cuộc tìm kiếm của bà đã qua vì tôi là người đàn ông bà mơ ước.Tôi không có tay, vì vậy tôi không thể đánh bà và tôi không có chân nên tôi không thể bỏ đi.”

Người phụ nữ lớn tuổi hỏ i:”Điều gì làm ông nghĩ ông rất tuyệt vời trên giư ờng?” Đối với câu hỏi đó ông ta trả lời:”Tôi đã bấm chuông cửa, phải không?”

51. ASKING PERMISSION

"Sir, your daughter says she loves me, and she can t live without me, and she wants to marry me." "And you re asking my permission to marry her?"

"No, I m asking you to make her leave me alone."

51. XIN PHÉP

“Thưa bác, con gái bác nói yêu cháu, và cô ấy không sống được nếu không có cháu, và cô ấy muốn cưới cháu.” “Và anh đang xin tôi cưới nó à?”

“Không, cháu đang hỏi bác làm sao cho cô ấy bỏ mặc cháu ạ.”

52. I TOOK WHAT I WANT

One summer s evening Paddy & Mick are on their way to the pub for their usual drink.

"I’m a bit tired tonight," says Mick. "I think I ll just have a little lie down in this ditch and have a little sleep. You can wake me up on your way home later."

"Right, you are," says Paddy, and they separate.

At the end of the evening, Paddy comes out of the pub and starts walking back to collect Mick from his ditch. He hasn t gone far when Mick rolls up beside him driving a big shiny Volvo.

"Where did you get that lovely car from?!" asks Paddy, astonished.

"Well, I ll tell you. It was like this," says Mick. "There I was lying in the ditch having a nice snooze and I had just turned over onto me other side when up drives a lovely lady in her nice new Volvo and asks me if I d like to come for a drive with her. Well, I thought, why not? It s a lovely evening for a drive. So in I got. She drove along for a bit and then turned off into a field. She got out of the car, took off all her clothes and said,

"Take what you want!" So I took the Volvo.

52. TÔI LÀM CÁI TÔI MUỐN

Một buổi tối hè, Paddy và Mick trên đường tới quán rượu để nhậu như thường lệ.

“Tối nay tôi h ơi mệt,” Mick nói. “Tôi nghĩ tôi sẽ nằm ngủ một tí ở chỗ ngủ này. Bạn có thể đánh thức tôi dậy sau trên đường về nhà.”

“Được, đi đi,” Paddy nói và họ rẻ đôi.

Tối hôm đó, Paddy đi ra khỏi quán rượu và bắt đầu đi ngược lại để đón Mick từ chỗ nằm ngủ. Anh đi chưa xa thì Mick thình lình xuất hiện bên cạnh lái một chiếc Volvo láng coóng.

“Bạn đã lấy chiếc xe hơi đẹp đẽ này từ đâu vậy!” Paddy kinh ngạc hỏi.

“À, tôi sẽ k ể. Nó giống thế này,” Mick nói. “ Tôi đang nằm ở đó ở chỗ ngủ đánh một giấc ngủ ngắn ngon lành và tôi mới chỉ trở mình sang phía kia thì mộ t quý bà dễ thươ ng đánh xe Volvo đẹp và mới đến và hỏ i tôi có muốn đi một vòng với nàng không. Ồ, tôi nghĩ t ại sao không. Mộ t tối đẹp trời để dạo một vòng. Vậy là tôi lên xe. Nàng lái xe đi một chặp và sau đó ngoặc ra cánh đồng. Nàng bước ra khỏi xe, cởi hết quần áo và nói:

“Lấy cái anh muốn!” Vì thế tôi lấy chiếc Volvo.

53. VENGEANCE

Two high school sweethearts who went out together for four years in high school were both virgins; they enjoyed losing their virginity with each other in 10th grade. When they graduated, they wanted to both go to the same college but the girl was accepted to a college on the east coast, and the guy went to the west coast. They agreed to be faithful to each other and spend anytime they could together.

As time went on, the guy would call the girl and she would never be home, and when he wrote, she would take weeks to return the letters. Even when he emailed her, she took days to return his messages.

Finally, she confessed to him she wanted to date around. He didn t take this very well and increased his calls, letters, and emails trying to win back her love. Because she became annoyed, and now had a new boyfriend, she wanted to get him off her back.

So, what she did is this: she took a picture of her having sex with her new boyfriend s and sent it to her old boyfriend with a note reading, "I found a new boyfriend, leave me alone." Well, needless to say, this guy was heartbroken but, even more so, was pissed. So, what he did next was awesome.

He wrote on the back of the photo the following, "Dear Mom and Dad, having a great time at college, please send more money!" and mailed the picture to her parents.

53. BÁO THÙ

Mộ t đôi tình nhân học sinh trung học cùng họ c bốn năm đều còn tân; họ biết mùi sự đánh mất trinh tiết với nhau ở lớp 10. Khi họ tốt nghiệp, họ muố n cả hai vào cùng trường cao đẳng nhưng cô gái được vào một trường cao đẳng ở bờ đông (nước Mỹ) và chàng trai đi đến bờ tây. Họ đồng ý chung thủy với nhau và sẽ ở cùng nhau mỗi khi họ có thể.

Thờ i gian trôi qua, chàng trai thườ ng gọi cô gái và cô không bao giờ có mặt ở nhà, và khi anh viết thư, cô thường mất hàng tuần để trả lời thư. Thậm chí khi anh email, cô cũng mất nhiều ngày để trả lời thông điệp.

Cuối cùng, cô thú nhận với anh cô muốn hẹn hò yêu đương lung tung. Anh không xem việc này quan trọng và tăng cường đ iện thoại, thư từ và email, cố giành lại tình yêu của cô. Bởi cô trở nên bực mình, và bây giờ đã có bạn trai mới nên cô muốn vứt bỏ anh ra phía sau.

Vì vậy, điều cô làm như sau: cô chụp một bức ảnh cô đang làm tình với b ạn trai mới và gửi tới bạn trai cũ với một lời ghi:”Em đã tìm một bạn trai mớ i, hãy để mặc em.” A, không cần nói, chàng trai này tan nát cõi lòng, thậm chí còn hơn thế, trở nên say sưa. Vi thế điều tiếp theo anh làm là rất kinh khủng.

Anh ta viết trên mặt sau củ a tấ m ảnh dòng chữ sau:”Ba má yêu quý, con sống rất vui vẻ trong trường cao đẳng, xin gửi thêm tiền cho con!” và gửi bức hình tới ba má cô gái.

54. RAVISHING GIRL AND 3 MEN

In a train compartment, there are 3 men and a ravishing young girl. The four passengers join in conversation, which very soon turns to the erotic.

Then, the young girl proposes, "If each of you will give me $1, I will show you my legs."

The men, charmed by this young girl, all pull a buck out of their wallet, and then the girl pulls up her dress a bit to show her legs.

Then she says, "If each of you gentlemen will give me $10, I ll show you my thighs." Men being what they are, they all pull out a ten dollar bill. The girl pulls up her dress all the way to her undies.

Conversation continues, and the men, a bit excited, have all taken off their coats. Then the young girl says, "If you will give me $100, I will show you where I was operated on for appendicitis." Naturally, all three fork over the money. Then the girl turns to the

window and points to a hospital in the distance and says, "There!"

54. CÔ GÁI CỰC KỲ HẤP DẪN VÀ 3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Trong một ngăn xe lử a, có 3 người đ àn ông và một cô gái trẻ cực ký hấp dẫn. Cả bốn người cùng hòa vào một cuộc nói chuyện mà chẳng bao lâu sau đó chuyển sang chuyện gợi tình.

Sau đó, cô gái trẻ đề nghị:”Nếu mỗ i người trong số các anh đưa em 1 đ ô la thì em sẽ cho các anh thấy chân em.” Ba ng ười đàn ông, bị mê hoặc bởi cô gái trẻ này, tất cả lôi một đô la ra khỏi túi họ, và sau đó

cô gái kéo váy lên một ít để cho thấy cặp chân nàng.

Sau đó nàng nói:”Nếu mỗi trong số quý ông các anh đưa em 10 đ ô la, em sẽ cho các anh thấy đùi em.” Đàn ông là đàn ông, cả 3 người đều lôi ra tờ 10 đô la. Cô gái kéo hết váy cho đến đồ lót.

Cuộc nói chuyện tiếp tục, và ba người đàn ông, có phần bị kích thích, tất cả đều cởi áo ngoài. Sau đó cô gái trẻ nói:”Nếu các anh đưa em 100 đô la thì em sẽ cho các anh thấy nơi em bị mổ ruột thừa.” Một cách tự nhiên, cả ba người đều đưa tiền. Sau đó cô gái quay qua cửa sổ và chỉ một bệnh viện ở xa và nói:”Đó!”

55. INDECENT PROPOSAL

A man walks up to a woman in a bar and says, "Excuse me, would you have sex with a man you didn t know for one million dollars?"

She thinks about the proposition for a minute, and then replies,"Yes, I would sleep with a man I don t know for a million dollars."

The man then asks,"Would you sleep with me for fifty cents?"

Insulted, the woman replies, "Of course not!! How could you ask me such a thing?"

The man states, "Well, we ve already established the fact that you re a whore. Now I m just haggling over the price."

55. LỜI ĐỀ NGHỊ KHIẾM NHÃ

Một người đàn ông đi tới một phụ nữ trong một bar và nói:”Xin lỗi, cô có ngủ với một người đàn ông cô không quen để lấy một triệu đô la không?”

Cô ta suy nghĩ v ề lời đề nghị trong một phút, sau đó trả lời:”Ờ, tôi sẽ ngủ với một người đàn ông tôi không quen để lấy một triệu đô la.”

Sau đó người đàn ông hỏi:”Vậy cô có ngủ với tôi để lấy năm mươi xu không?”

Bị xúc phạm, người đàn bà trả lời:”Dĩ nhiên không! Làm thế nào ông có thể hỏi tôi một việc như v ậy?” Ng ười đàn ông nói:”À, chúng ta đã tạo được sự kiện là cô là một con đĩ. Bây giờ tôi chỉ trả giá mà thôi.”

56. I’M DYING FROM AIDS

A son and father went to see a doctor since the father was getting very ill. The doctor told the father and son that the father was dying from cancer.

The father, who was an Irishman, turned to his son and said, "Son, even on this gloomy day, it’s our tradition to drink to health as it is in death, so let s go to the pub and celebrate my demise."

Reluctantly, the son follows his father to the local pub. There, while enjoying their ale, the father sees some old friends and tells them he is dying from AIDS.

Shocked, the son turns to his father and says, "Father, it is not AIDS you are dying from, it is cancer, why did you lie to those men?"

The father replies, "Aye, my son, you are right; but I don t want those guys shagging your mom when I m gone."

56. TÔI SẼ CHẾT VÌ AIDS

Một người con trai và cha đ i khám bác sĩ vì ông cha đang bị bệnh nặng. Bác sĩ nói với người cha và người con trai rằng người cha đang sẽ chết vì ung thư.

Người cha, là một người Ai len, quay qua đứa con trai và nói:”Con, ngay cả trong ngày u ám này thì truy ền thống của chúng ta là nhậu chúc sức khỏ e khi chúng ta chết, vì thế hãy đi tới quán nhậu và ăn tiệc cho sự qua đời của ba.” Một cách miễn cưỡng, ng ười con trai đi theo ngườ i cha tớ i một quán nhậu trong vùng. Ở đó, họ thưởng thức rượu bia, người cha gặp một số bạn cũ và nói với họ ông sẽ chết vì AIDS.

Bị sốc, ng ười con trai quay qua người cha và nói:”Thưa ba, ba không chết vì AIDS, mà vì ung thư, tại sao ba nói láo những người này?”

Người cha đáo:”A, con ta, con đúng, nhưng ba không muốn những gã này quan hệ tình dục với má con khi ba ra đi.”

57. THE PROPOSAL

One evening, a young woman came home from a date, rather sad. She told her mother, "Anthony proposed to me an hour ago."

"Then why are you so sad?" her mother asked.

"Because he also told me he is an atheist. Mom, he doesn t even believe there s a Hell."

Her mother replied, "Marry him anyway. Between the two of us, we ll show him just how wrong he is."

57. LỜI CẦU HÔN

Một buổi tối, một cô gái về nhà trễ, hơi buồn. Cô ta nói với má:”Anthony cầu hôn con một tiếng trước đây.” “Vậy sao con buồn?” má cô ta hỏi.

“Vì anh ấy nói với con anh ấy là một người vô thần. Má à, anh ấy thậm chí không tin có địa ngục.”

Má cô ta trả lời:”Dù sao cũng cưới anh ta đi. Giữa hai má con ta, chúng ta sẽ cho anh ta thấy anh ta sai lầm như thế nào.”

Gia đình

58. INHERITANCE

59. Two friends meet on a Miami street. One looked forlorn, and almost on the verge of tears. The other man said, "Hey, how come you look like the whole world caved in?"

The sad fellow said, "Let me tell you. Three weeks ago, an uncle died and left me forty thousand dollars." "That s not bad."

"Hold on, I m just getting started. Two weeks ago, a cousin I never knew kicked the bucket , and left me eighty-five thousand dollars."

"Sounds like you should be grateful."

"Last week my great aunt passed away. I inherited almost a quarter of a million."

"Then how come you look so glum?" "This week . . . nothing!"

58. THỪA KẾ

Hai người bạn gặp nhau trên đường phố Miami. Một người trông đau khổ, và gần như khóc. Người đàn ông kia nói:” Này, làm thế nào mà trông bạn như ở trong thế giới này đổ sụp vậy?”

Người b ạn buồn bã nói:”Để tôi kể cho bạn nghe.Ba tuần trước đây, một ông bác chết và để lại cho tôi bốn mươi ngàn đô la.”

“Điều đó không tệ.”

“Nghe tiếp này, tôi chỉ mới bắt đầu. Hai tuần trước, một người anh họ tôi chưa bao giờ biết đến chết ngoẻo, và để lại cho tôi tám mươi lăm ngàn.”

“Coi bộ bạn nên biết ơn anh ấy.”

“Tuần qua bà trẻ tôi “ra đi”. Tôi thừa kế gần như một phần tư triệu.” “Vậy thì làm sao trông bạn rầu rĩ quá vậy?”

“Tuần này … ch ẳng có gì hết!”

59. HE HAS NO PLANS

A young woman brings home her fiance to meet her parents. After dinner, her mother tells her father to find out about the young man. The father invites the fiancee for a drink.

"So what are your plans?" the father asks the young man. "I am a Torah scholar," he replies.

"A Torah scholar. Hmmm," the father says. "Admirable, but what will you do to provide a nice house for my daughter to live in, as she s accustomed to?"

"I will study," the young man replies, "and God will provide for us."

"And how will you buy her a beautiful engagement ring, such as she deserves?" asks the father. "I will

concentrate on my studies," the young man replies, "God will provide for us."

"And children?" asks the father. "How will you support children?" "Don t worry, sir, God will provide," replies the fiance.

The conversation proceeds like this, and each time the father questions, the young idealist insists that God will provide. Later, the mother asks, "How did it go, Honey?"

The father answers, "He has no job and no plans, but he thinks I m God."

59. ANH TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO CẢ

Một phụ nữ trẻ dẫn ng ười chồng tương lai về nhà gặp cha mẹ.Sau bữa ăn, bà mẹ nói với người cha tìm hiểu người thanh niên. Người cha mời con rể tương lai uống rượu.

“Vậy kế hoạch tương lai của con là gì?” người cha hỏi người thanh niên. “Con là nhà nghiên cứu năm cuốn sách đầu của Kinh Thánh,” anh ta trả lời.

“Nhà nghiên cứu năm cuố n sách đầu của Kinh Thánh. Hừmmm,” người cha nói. “Đáng phục, nhưng anh sẽ làm gì để tạo cho con gái tôi một ngôi nhà xinh như nó đã quen rồi?”

“Con sẽ nghiên cứu,” người thanh niên trả lời, “và Chúa sẽ tạo cho chúng con.”

“Và anh sẽ làm th ế nào mua cho nó một chiếc nhẫn đính hôn đẹp như nó đáng được như th ế?” người cha hỏi. “Con sẽ tập trung vào các nghiên cứu của con,” người thanh niên đáp,” Chúa sẽ cho chúng con.”

“Và con cái?” ngườ i cha hỏi.” Anh sẽ làm thế nào để nuôi con?” “Đừng lo, thưa bác, Chúa sẽ nuôi,” ông chồng tương lai đáp.

Câu chuy ện cứ tiếp tục nh ư vậy, và cứ mỗ i lần ng ười cha đặt câu hỏi thì nhà duy tâm trẻ lại quả quyết Chúa sẽ ban cho. Một lát sau người mẹ hỏi:”Chuyện ra sao rồi, anh yêu?”

Ng ười cha trả lờ i:”Anh ta không có kế hoạch nào cả, nhưng anh ta nghĩ anh là Chúa.”

COMMENTS

Tên

Discoveries,44,Documents,27,Entertainment,24,Funny,12,Health,19,Hưng Hà Thái Bình,16,IELTS,4,Memories,82,Review,7,Securities,4,Stories,58,Studies,102,Technology,45,thpt hưng nhân,10,Tips,59,videos,31,
ltr
item
Lê-Huynh.Vn: Funny bilingual vietnamese English jokes 6– Truyện cười song ngữ P6
Funny bilingual vietnamese English jokes 6– Truyện cười song ngữ P6
Lê-Huynh.Vn
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/10/funny-bilingual-vietnamese-english_2.html
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/10/funny-bilingual-vietnamese-english_2.html
true
1538767260075411593
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content