Funny bilingual vietnamese English jokes 7– Truyện cười song ngữ P7

MY THREE CHEAP SONS   The wealthy old gentleman and his wife were celebrating their 35th wedding anniversary and their three grown sons jo...


 1. MY THREE CHEAP SONS


 

The wealthy old gentleman and his wife were celebrating their 35th wedding anniversary and their three grown sons joined them for dinner. The old man was rather irritated when he discovered none of the boys had bothered to bring a gift,

 

and after the meal, he drew them aside.

 

"You re all grown men," he said, "and old enough to hear this. Your mother and I have never been legally married." "What?" gasped one of the sons. "Do you mean to say we re all bastards?"

 

"Yes," snapped the old man, "and cheap ones, too!"

 

 1. BA ĐỨA CON TRAI RẺ TIỀN CỦA TÔI


 

Một ông già thượng lưu giàu có và vợ làm lễ k ỷ niệm 35 n ăm ngày cướ i và ba người con trai lớn của họ cũng dự bữa ăn tối. Ông già hơi tức giận khi khám phá ra không ai trong những người con trai đã quan tâm đến một món quà và sau bữa tiệc, ông kéo ba người đứng bên cạnh.

 

“Tụi mày tất cả đều là những người đàn ông trưởng thành,” ông nói, và đã đủ lớn để nghe điều này. Mẹ tụi mày và tao chưa bao giờ cưới nhau chính thức.”

 

“Cái gì?” mộ t trong những đứa con há hốc miệng kinh ngạc. “Ý ba muốn nói tụi con tất cả đều là con hoang?” “Đúng,” ông già ngắt lời, “ và còn là những đứa rẻ tiền nữa!”

 

 1. THE GIFTS ...


 

Three sons left home, went out on their own and prospered. Getting back together they discussed gifts they were able to give their elderly mother. The first said, "I built a big house for our mother."

 

The second said, "I sent her a Mercedes with a driver."

 

The third smiled and said, "Ha, I got you both beat. Remember how mother loved to read the Bible? And you know that she can t see very well? Well, I sent her an amazing parrot that recites the entire Bible. It took Church elders 14 years to teach him. Mom just has to name the chapter and verse and the parrot will recite it."

 

Soon thereafter, mom sent out her letters of thanks:

 

"Adam," she wrote one son, "The house you built is so big. I live in only one room, but I have to clean the whole house."

 

"Jon," she wrote to another, "I am too old to travel and stay at home most of the time, so I rarely use the Mercedes. And the driver is so rude!"

 

"Dearest Gerald," she wrote to her third son, "You have the good sense to know what your mother likes. The chicken was absolutely delicious..."

 

 1. NHỮNG MÓN QUÀ


 

Ba ngườ i con trai rời gia đình, mỗi người mỗi đường và đều phát tài. Lúc cùng nhau trở về, h ọ bàn bạc về những món quà h ọ có thể tặng cho người mẹ già. Ngườ i đầu tiên nói:”Anh sẽ xây một căn nhà lớn cho mẹ chúng ta.” Người thứ hai nói:”Em sẽ gửi cho mẹ một chiếc Mercedes cùng với tài xế.”

 

Người thứ ba cười và nói:”Ha, em sẽ hơn hẳn hai anh. Hãy nhớ mẹ thích đọc Kinh Thánh như thế nào? Và hai anh biết rằng mẹ nhìn không tốt? A, em sẽ gửi mẹ một con vẹt đáng kinh ngạc có thể đọc thuộc lòng cả bộ Kinh Thánh.Mất 14 năm để mấy bậc huynh trưởng chức sắc nhà thờ dạy nó. Mẹ chỉ phải gọi tên chương sách và tiết ra và con vẹt sẽ đọc lên.”

 

Chẳng bao lâu sau đó, bà mẹ gửi những lá thư cảm ơn:

 

“Adam,” bà viết cho một đứa con, “Căn nhà con xây quá to. Mẹ chỉ sống trong một phòng nhưng mẹ phải lau cả căn nhà.”

 

“Jon,” bà viết cho đứa thứ hai, “Mẹ quá già để đi đây đó và ở nhà phần lớn thời gian, vì vậy mẹ hiếm khi dùng chiếc Mercedes. Và tài xế thì quá hỗn láo!”

 

“Gerald yêu quý nhất của mẹ,” bà viết cho đứa con thứ ba, “Con có lương thức tốt biết mẹ thích gì. Con chim tuyệt ngon ...”

 

62 .BANTER BIT

 

The young wife was in tears when she opened the door for her husband. "I ve been insulted," she sobbed. "Your mother insulted me."

 

"My mother!" he exclaimed. "But she is a hundred miles away." "I know, but a letter came for you this morning and I opened it." He looked stern, "I see, but where does the insult come in?"

 

"In the postscript," she answered. "It said: Dear Alice, don t forget to give this letter to George. "

 

 1. MỘT TÍ GIỄU CỢT


 

Người vợ trẻ đầy nướ c mắt khi cô mở cửa cho chồng.”Em vừa bị xúc phạm,” cô nức nở. “Má anh xúc phạm em.” “Má anh!” chồng kêu lên. “Nhưng bà ở xa hàng trăm dặm.”

 

“Em biết, nhưng một lá thư cho anh đến sáng nay và em mở nó.”

 

Người chồng trông có vẻ cứng rắn:”Anh biết, nhưng lời xúc phạm từ đâu đến?”

 

“Trong phần tái bút,” cô trả lời. Nó được viết:” Alice yêu quý, đừng quên đưa lá thư này cho George.”

 

 1. MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRY


 

A young man excitedly tells his mother he s fallen in love and is going to get married. He says, "Just for fun, Ma, I m going to bring over three women and you try and guess which one I m going to marry." The mother agrees.

 

The next day he brings three beautiful women into the house and sits them down on the couch and they chat for a while. He then says, "Ok, Ma. Guess which one I m going to marry." She immediately replies, "the red-head in the middle."

 

He was surprised that his mother was able to guess the correct woman, "How do you know?!" The mother replies, "I don t like her!"

 

 1. MÁ, ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AI


 

Một thanh niên háo hức nói với má anh ta anh ta đ ã yêu và sẽ cưới vợ. Anh ta nói:”Để làm vui, má, con sẽ đem về nhà 3 người đàn bà và má hãy cố đoán con sẽ cưới ai.” Người má đồng ý.

 

Ngày hôm sau anh ta đem v ề ba phụ n ữ đẹp vô nhà và mời họ ngồi vào trường kỷ và họ tán gẫu một lúc.Sau đó anh ta nói:”Được rồi, má. Đoán thử con sẽ cưới ai.” Bà ta trả lời ngay lập tức:”Cô tóc hoe đỏ ở giữa.”

 

Anh ta ngạc nhiên rằng má anh ta có thể đoán đúng người phụ nữ:”Làm sao má biết?!” Bà má đáp:”Má không thích cô ta!”

 

 1. GOING OUT IN STYLE ...


 

Unable to attend the funeral after his father died, a son who lived far away called his brother and told him, "Do something nice for Dad and send me the bill."

 

Later, he got a bill for $200.00, which he paid. The next month, he got another bill for $200.00, which he also paid, figuring it was some incidental expense.

 

Bills for $200.00 kept arriving every month, and finally the man called his brother again to find out what was going on.

 

"Well," said the other brother, "you said to do something nice for Dad. So I rented him a tuxedo."

 

 1. RA ĐI HỢP MỐT ...


 

Không thể dự đám tang sau khi ba chết, một người con trai sống xa nhà gọi điện cho anh trai và nói:”Làm cái gì hay cho ba đi và gửi em cái hóa đơn.”

 

Sau đó, anh ta nhận một cái hóa đơn 200 đô la, anh ta trả. Tháng sau, anh ta nhận một cái hóa đơn khác 200 đô la, anh ta cũng trả, tính như một món chi tiêu phụ.

 

Những cái hóa đơn 200 đô la vẫn tiếp tục tới mỗi tháng, và cuối cùng người đàn ông gọi điện anh trai một lần nữa để tìm ra chuyện gì đang xảy ra.

 

“À,” người anh kia trả lời, “em nói làm cái gì đó hay cho ba. Vì vậy anh thuê cho ba một cái áo xmốckinh. Trẻ em

 

 1. GOD IS WATCHING


 

The children were lined up in the cafeteria of a Catholic school for lunch. At the head of the table was a large pile of apples. The nun had made a note, "Take only one, God is watching."

 

Moving through the line, to the other end of the table, was a large pile of chocolate chip cookies. One of the boys had written a note, "Take all you want, God is watching the apples."

 

 1. CHÚA ĐANG THEO DÕI


 

Bọn trẻ được xếp hàng ở một quán ăn tự phục vụ của một trường đạo Thiên Chúa để ăn tr ưa. Ở phía đầu của cái bàn là một đống táo lớn.Bà xơ đã viết một dòng ghi chú, “ Lấy chỉ một thôi, Chúa đang theo dõi.”

 

Đi đến cuối hàng, t ới đầu hàng bên kia là một đống lớn bánh quy sôcôla.Một đứa trẻ đã viết một dòng chú, “ Lấy tất cả những gì bạn muốn, Chúa đang theo dõi những trái táo.”

 

 1. TWO KIDS …


 

Two little kids are in a hospital, lying next to each other, outside the operating room. The first kid leans over and asks, “What are you in here for?” The second kid says, “I’m in here to get my tonsils out and I’m a little nervous.” The first kid says, “You’ve got nothing to worry about. I had that done when I was four. They put you to sleep, and when you wake up they give you lots of Jell-O and ice cream. It’s a breeze.” The second kid then asks, “What are you here for?” The first kid says, “A circumcision.” And the second kid says, “Whoa, I had that done when I was born, couldn’t walk for a year.”

 

 1. HAI ĐỨA TRẺ …


 

Hai đứa nhỏ đang ở trong b ệnh viện, nằm sát nhau bên ngoài phòng phẫu thuật.Đứa trẻ đầu tiên nghiêng người và hỏi:”Tại sao cậu vào đ ây?” Đứa trẻ thứ hai nói:” Tớ nằm đây để lấy amiđan ra và tớ hơ i sợ.” Đứa trẻ thứ nhất nói:”Cậu không việc gì lo lắng cả.Tớ đã đượ c ng ười ta mổ khi tớ bốn tuổi.Họ làm cậu ngủ, và khi cậu thức d ậy họ cho cậu nhiều mứt cô đặc và kem. Dễ thôi.” Sau đó đứa trẻ th ứ hai hỏi:”Tại sao cậu vào đây?” Đứa thứ nhất nói:” Cắt bao quy đầu.” Và đứa thú hai nói:” Ô, tớ được người ta cắt khi tớ sinh ra, không thể đi trong một năm.”

 

 1. TROUBLE MAKERS …


 

In a certain suburban neighborhood, there were two brothers, 8 and 10 years old, who were exceedingly mischievous. Whenever something went wrong in the neighborhood, it turned out they had a hand in it. Their parents were at their wits end trying to control them. Hearing about a minister nearby who worked with delinquent boys, the mother suggested to the father that they ask the minister to talk with the boys. The father agreed.

 

The mother went to the minister and made her request. He agreed, but said he wanted to see the younger boy first and alone. So the mother sent him to the minister. The minister sat the boy down on the other side of his huge, impressive desk. For about five minutes they just sat and stared at each other.

 

Finally, the minister pointed his forefinger at the boy and asked, "Where is God?"

 

The boy looked under the desk, in the corners of the room, all around, but said nothing. Again, louder, the minister pointed at the boy and asked, "Where is God?"

 

Again the boy looked all around but said nothing.

 

A third time, in a louder, firmer voice, the minister leaned far across the desk and put his forefinger almost to the boy s nose, and asked "Where is God?"

 

The boy panicked and ran all the way home. Finding his older brother, he dragged him upstairs to their room and into the closet, where they usually plotted their mischief. He finally said, "We are in B-I-I-I-I-G trouble now!"

 

The older boy asked, "What do you mean, B-I-I-I-I -G trouble?" His brother replied, "God is missing and they think we did it."

 

 1. HAI TÊN QUẬY PHÁ …


 

Ở một xóm ngoại ô, có hai anh em, 8 và 10 tuổi quậy phá quá tay. Khi có chuyện qu ấy trong xóm thì hóa ra là có bàn tay bọn chúng.Cha mẹ chúng vô phươ ng kế trong việc cố gắng ki ểm soát chúng. Nghe nói có một mục sư gần đó làm việc với những đứa trẻ phạm pháp , người mẹ đề nghị với ông cha rằng họ mời ông mục sư nói chuyện với hai thằng bé. Người cha đồng ý.

 

Người mẹ đi tới ông mục s ư và đưa ra lời thỉnh cầu. Ông đồng ý, nhưng nói ông muốn gặp một mình đứa nhỏ hơn trướ c. Vì th ế người mẹ g ửi nó tới ông mục sư. Ông mục sư cho thằng bé ngồi xuống vào phía bên kia của chiếc bàn làm việc ấn tượng, đồ sộ của ông.Trong khoảng năm phút ông và nó chỉ nhìn nhau chằm chằm.

 

Cuối cùng, ông mục sư trỏ ngón trỏ vào thằng bé và hỏi:” Chúa đâu?”

 

Thằng bé nhìn xuống bàn, nhìn trong các góc phòng, tất cả xung quanh, nhưng không nói gì cả. Một lần nữa, lớn giọng hơn, ông mục sư chỉ vào đứa nhỏ và hỏi:” Chúa đâu?”

 

Một lần nữa thằng bé nhìn hết xung quanh nhưng không nói gì cả.

 

Lần thứ ba, với giọng l ớn hơn, mạnh mẽ hơn, ông mục sư rướn người qua bàn và đặt ngón trỏ gần như đụng mũi thằng bé, và hỏi:”Chúa đâu?”

 

Thằng bé hoảng sợ và chạy h ết sức về nhà. Tìm ra thằng anh, nó kéo anh nó lên lầu vào phòng của chúng và vào phòng nhỏ, nơi chúng thường bàn những chuyện tai quái của chúng.Cuối cùng nó nói:”Hiện giờ chúng ta gặp nguy TO-O-O-O rồi!”

 

Thằng anh hỏi:”Em nói gì, nguy TO-O-O-O?”

 

Em nó trả lờ i:”Chúa đang mất tích và người ta nghĩ chúng ta làm vậy.”

 

 1. WHO IS THE MOST OBEDIENT?


 

The father of five children had won a toy at a raffle. He called his kids together to ask which one should have the present. "Who is the most obedient?" he asked. "Who never talks back to mother? Who does everything she says?" Five small voices answered in unison. "Okay, dad, you get the toy."

 

 1. AI VÂNG LỜI NHẤT?


 

Người cha của năm đứa trẻ giành được một món đồ chơi trong một cu ộc sổ số. Ông ta gọ i nh ững đứa

 

trẻ lại để hỏi đứa nào nên nhận món quà. “Ai là người vâng lời nhất?” ông ta hỏi. “Ai không bao giờ trả treo với mẹ ? Ai làm mọi thứ mẹ nói?”

 

Nă m giọng nói non nớt cất lên đồng thanh:” Đúng rồi, ba, ba nhận đồ chơi đi.”

 

 1. HE HAD SWALLOWED A PENNY


 

After tucking their three-year-old child Sammy in for bed one night, his parents heard sobbing coming from his room. Rushing back in, they found him crying hysterically. He managed to tell them that he had swallowed a penny and he was sure he was going to die. No amount of talking helped. His father, in an attempt to calm him down, palmed a penny from his pocket and pretended to pull it from Sammy s ear. Sammy was delighted.

 

In a flash, he snatched it from his father s hand, swallowed it, then cheerfully demanded, "Do it again, Dad!"

 

 1. CHÚ BÉ ĐÃ NUỐT MỘT PENNY


 

Vào một buổi tối, sau khi đặt đứa trẻ ba tuổi Sammy vào giường, cha mẹ đứa bé nghe tiếng thổn thức vọng ra từ phòng nó. Chạy ngược trở lại, h ọ thấy nó đang khóc dữ dội. Nó cố nói cho cha mẹ biết rằng nó đã nuố t một đồ ng xu penny và nó chắc r ằng nó sẽ ch ết. Không thể nói chuyện giúp được gì. Ba nó, trong lúc cố gắng dỗ nó, chìa ra một penny từ túi quần và giả vờ lôi nó ra từ tai Sammy.Sammy vui mừng.

 

Nhanh như chớp, nó chộp lấy đồng xu từ tay ba nó, nuốt đi, sau đó hớn hở đòi:”Làm nữa đi, ba!”

COMMENTS

Tên

Discoveries,44,Documents,27,Entertainment,24,Funny,12,Health,19,Hưng Hà Thái Bình,16,IELTS,4,Memories,82,Review,7,Securities,4,Stories,58,Studies,102,Technology,45,thpt hưng nhân,10,Tips,59,videos,31,
ltr
item
Lê-Huynh.Vn: Funny bilingual vietnamese English jokes 7– Truyện cười song ngữ P7
Funny bilingual vietnamese English jokes 7– Truyện cười song ngữ P7
Lê-Huynh.Vn
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/10/funny-bilingual-vietnamese-english_5.html
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/10/funny-bilingual-vietnamese-english_5.html
true
1538767260075411593
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content