Share to be shared!

Having best friends -Những người bạn tốt


A story tells that two friends were walking through the desert. During some point of the journey they had an argument, and one friend slapped the other one in the face.

The one who got slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand “Today my best friend slapped me in the face”.

They kept on walking until they found an oasis, where they decided to take a bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and started drowning, but the friend saved him. After he recovered from the near drowning, he wrote on a stone “Today my best friend saved my life”.

The friend who had slapped and saved his best friend asked him, “After I hurt you, you wrote in the sand and now, you write on a stone, why?” The other friend replied “When someone hurts us we should write it down in sand where winds of forgiveness can erase it away. But, when someone does something good for us, we must engrave it in stone where no wind can ever erase it.”
Moral: Do not value the things you have in your life. But value who you have in your life.

Dịch bởi HuynhICT

Một câu chuyện kể rằng, Hai người bạn đi bộ qua sa mạc, Trong một vài điểm của chuyến đi, họ đã có cuộc cãi nhau, Người bạn này đã tát người kia vào mặt.
Người kia bị tát rất đau. nhưng không nói gì. chỉ viết lên cát rằng: "Hôm nay bạn thân của tôi đã tát tôi vào mặt".
Họ tiếp tục đi cho tới khi họ tìm thấy một ốc đảo, Và họ quyết định sẽ tắm ở đây. Người bạn bị tát cố cái gậy trong bùn và  bị chết đuối, nhưng may sao người bạn kia cứu anh ấy kịp thời, sau khi hồi phục khỏi cơn chết đuối này, anh ấy viết lên một hòn đá " Hôm nay bạn tốt của tôi đã cứu tôi".
Người bạn đã tát và cứu lấy bạn thân mình hỏi người bạn kia rằng " Sau khi tớ làm đau bạn, bạn viết lên cát, và giờ bạn lại viết lên đá, tại sao vậy?"
Người bạn kia trả lời " Khi ai đó làm đau chúng ta, chúng ta nên viết nó xuống cát, nơi cơn gió của sự tha thứ có thể tẩy chúng. Nhưng ai đó làm thứ gì đó tốt cho chúng ta, chúng ta sẽ khắc nó vào cát nơi mà không có cơn gió nào có thể tẩy được.

Bài học: Đừng coi trọng những thứ bạn có trong cuộc sống. Nhưng coi trọng người bạn có trong cuộc sống.
Tag : Stories

Bình Luận

Back To Top