Share to be shared!

The Bear and The Two Friends - Con gấu và hai người bạnOnce two friends were walking through the forest. They knew that anything dangerous can happen to them at any time in the forest. So they promised each other that they would remain united in any case of danger.

Suddenly, they saw a large bear approaching them. One of the friends at once climbed a nearby tree. But the other one did not know how to climb. So being led by his common sense, he lay down on the ground breathless, pretending to be a dead man.

The bear came near the man lying on the ground. It smelt in his ears, and slowly left the place. Because the bears do not touch the dead creatures.Now the friend on the tree came down and asked his friend on the ground, “Friend, what did the bear tell you into your ears?” The other friend replied, “The bear advised me not to believe a false friend.”
Moral: True Friend is the one who always supports and stands by you in any situation.

Dịch:

Một ngày nọ có hai người bạn đang đi bộ trong một khu rừng. Họ biết rằng trong rừng nguy hiểm có thể ập đến vào bất cứ lúc nào. Vì thế họ hứa với nhau rằng họ sẽ ở bên nhau trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Bỗng nhiên, họ nhìn thấy một con gấu lớn đang tiến lai gần. Ngay lập tức, một người bạn trèo lên một cái cây ở gần bên. Nhưng người còn lại không biết làm sao để trèo lên cây. Không biết làm cách nào, anh ta bèn nằm dài ra đất nín thở, giả vờ đã chết. Con gấu đi đến gần người bạn đang nằm trên mặt đất. Nó ngửi tai anh ta, và chậm rãi bỏ đi. Bởi vì loài gấu thì không bao giờ đụng tới xác chết. Lúc bấy giờ người bạn ở trên cây trèo xuống và hòi người bạn đang nằm ở dưới đất rằng: " Bạn ơi, con gấu đã thì thầm gì với bạn vậy?" Người bạn kia trả lời, " Con gấu khuyên tôi rằng đừng nên tin vào những thằng bạn giả dối."
Bài học: người bạn chân chính là người luôn hỗ trợ và bên bạn ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Tag : Stories

Bình Luận

Back To Top